ISSN 1307-7821 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç 2007 | Yayıncı Avrasya Yazarlar Birliği | http://www.dilarastirmalari.com/

. . Türkçe | English Site
Yazım Kuralları / Writing Rules

Dil Araştırmaları dergisine gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ya da aynı anda başka bir yayın organına gönderilmemesi gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulan bildiriler, ayrıca belirtilmek ve daha önce yayımlanmamış olmak koşuluyla kabul edilebilir. Bir yazarın aynı yıl içinde yalnızca bir yazısı yayımlanabilir. Aynı yazarın birinci yazısı yayımlanmadan ikinci yazısının inceleme süreci başlatılmaz.

Makaleler, aşağıda belirtilen ölçütlere uygun şekilde sunulmalıdır. Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ve sözlükleri esas alınır.

Çeviri makaleler, çevirisi yapılacak yazının yazarından ve yayınlandığı yerden (kitap, dergi vb.) izin alınması kaydıyla yayımlanabilir. Yazarın ölümünden sonra 70 yıl geçmişse, bu izin belgesi istenmez.

Yayın incelemesi yapılan makalelerde, söz konusu yayınla ilgili özgün bilgiler sunulması gerekir. Yayınların reklamını andıran ya da kısa bir özeti şeklinde olan; yayının dikkate değer yönlerini ya da eksiklerini dile getirmeyen, yayın hakkında akademik ölçütlere uygun objektif değerlendirmeler yapmayan yazılar dergi gündemine alınmaz.

Yayımlanan yazıların telif hakkı Dil Araştırmaları dergisine devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.

Gönderim

Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilarastirmalari adresinden giriş yapılarak gönderilmelidir. Bu gönderime, telif hakkı devir belgesi ve kullanıldıysa eğer farklı yazı tipleri de eklenmelidir. Yazı gönderiminde yazı düzeniyle ilgili aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.

Sayfa Düzeni

Program: Microsoft Office Yazılımının Word Sürümleri

Sayfa boyutu: A4 (29,7 x 21 cm) Yönlendirme: Dikey

Kenar boşlukları: Dört bir yandan (sağ, sol, üst, alt) 3'er cm

Yazı tipi: Times New Roman

Sınırlılık

Makaleler öz, abstract, ekler ve kaynakça dahil 7.000 kelimeyi geçmemelidir.

Başlıklar

Makale Başlığı

Her yazının Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır. Çalışmanın başlığı içeriği açıkça yansıtmalı ve kapsamlı olmalıdır. Başlık 12 sözcüğü geçmemeli, koyu ve baş harfleri büyük olarak 14 punto yazı karakteriyle yazılmalı, ikinci dildeki karşılığı baş harfleri büyük olmak üzere italik biçimde, 12 punto yazı karakteriyle ve Türkçe başlığın hemen altında yer almalıdır.

Numaralandırma

Yazıdaki giriş, sonuç, ekler ve kaynakça dahil tüm başlıklara numara verilmelidir. Numaralandırmada Giriş “0” ile belirtilmelidir. Ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde devam etmelidir. Numaralandırmada A, a, i, b gibi harfler ile Romen rakamları kullanılmamalıdır.

Ana Başlıklar

Yazıdaki ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde numaralandırılmalı ve 12 punto koyu, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Alt Başlıklar

Yazıdaki alt başlıklar kademeli olarak “1.1, 2.3, 3.2.2, 4.1.3.1 vb.” şekillerde numaralandırılmalıdır. Dört kademeye kadar olan başlıkların sonunda nokta (.), iki nokta üst üste (:) vb. noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.

1.2, 3.1, 5.2 gibi iki kademeli başlıklar 12 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

1.2.1, 3.1.2, 5.2.4 gibi üç kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

1.2.1.3, 3.1.2.1, 5.2.4.2 gibi dört kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır.

Dörtten fazla kademeli başlıklardan itibaren başlığın bittiği kelimenin sonuna iki nokta üst üste (:) konmalı ve metin iki noktadan sonra devam etmelidir.

Bunlar dışında özel başlıklandırma ya da özel numaralandırma gerektiren durumlarda editörlük kararınca düzenleme yapılabilir.

Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i

Makale başlıklarının altında sağa dayalı olarak, soyadı büyük harflerle, 11 punto yazı karakteriyle, koyu yazılmalı ve yazar(lar)ın görev yaptığı kurum, unvan, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi makalelerinin ilk sayfasında, “*” şeklinde dipnotla italik biçimde altta belirtilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı sırasına göre alt alta yazılmalı, yazar bilgileri de yine yıldızlı dipnotlarla “*, **, ***” şeklinde belirtilmelidir.

Öz / Abstract

Yazının başında, yazar bilgilerinden sonra bir satır boşluk bırakılmalı, ardından Türkçe Öz ve İngilizce Abstract bölümleri yer almalıdır. Ancak yazılar bu dillerden farklı olarak Almanca, Fransızca, Rusça veya modern Türk lehçelerinde hazırlanmış ise makalede sırasıyla Türkçe, İngilizce ve üçüncü dilde hazırlanmış Öz ve Abstract yer almalıdır.

Öz ve Abstract en az 100 en fazla 250 kelime olmalıdır. Öz ve Abstract içinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır.

Öz ve Abstract içerik yönünden birbirinin aynı olmalı, 10 punto yazı karakteriyle, soldan ve sağdan 1 cm girinti bırakılarak yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler / Key words

Özün altında satır başı yapılarak “Anahtar kelimeler” verilmelidir. Anahtar kelimeler en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Anahtar kelimelerde “dil, diller vb.” çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Anahtar kelimelerde her ibare en fazla üç kelimeden oluşmalıdır.

Ana Metin

Ana metin tek satır aralıklı olmak üzere ve 11 punto yazılmalı, paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk olarak belirlenmelidir.

Görseller

Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların üstüne sola dayalı olarak Resim 1., Harita 2., Şekil 1. vb. şeklinde italik ve 10 punto şeklinde numara verilmeli, ardından da açıklayıcı bir ifade yer almalıdır.

Ör. Tablo 1. Türkçede Ünlü Sistemi

Makaledeki tablo ve şekillerde geçen yazılı ibareler 10 puntoyu geçmemelidir. Hacimli tablo ve şekillerde yazı puntosu 8’e kadar düşürülebilir.

Resim ve fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olarak makaleye yerleştirilmelidir.

Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların oranı makalenin ana metninin %50’sini aşmamalıdır. Makale bu esaslara göre planlanmalıdır.

Alıntı ve Göndermeler

Makaledeki doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 4 satırdan az alıntılar satır arasında; 4. satıra taşan ve daha uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla 10 punto verilmelidir.

Metin içinde göndermeler, parantez içinde soyadı, yıl ve sayfa numarası belirtilerek aşağıdaki şekilde yazılmalıdır..

Tek yazarlı yayınlar(Ercilasun 2016: 75)
İki yazarlı yayınlar(Gülsevin ve Boz 2004: 121)
İkiden fazla yazarlı yayınlar(Yılmaz vd. 2013: 18)
Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı geçiyorsaKorkmaz (2003: 142)
Aslı görülmeyen kaynaklar için dolaylı göndermelerdeKöprülü (1926, Çelik 1998’den)
Çevrimiçi kaynaklarda web adresi başına “e-” eklenip kısaltılarak ve erişim tarihiyle birlikte https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkler için (e-WT 11.2.2021)
Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ için e-GTS
Metin içinde birden fazla kaynağa aynı yerde atıf yapılıyorsa, kaynaklar noktalı virgülle ayrılarak (Köprülü 1966: 10; Kaplan 2004: 15; Tanpınar 1969: 20)
Sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içerecek şekilde (Ahmet Yıldız 23.1.2020, Ankara)

Kaynaklar

Makalede kullanılan kaynaklar, ana metinden sonra, eklerden önce, soyadına göre alfabetik olarak verilmelidir. Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında gösterilmeli, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemelidir.

Kaynaklar, mutlaka Latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır. Kiril, Arap, Hint vb. başka alfabelerde yazılmış kaynakların Latin harfli biçimleri orijinal çalışmada varsa onlar öncelikli olarak yer almalı ardından “/” işareti kullanılarak orijinal biçim verilmelidir. Latin harfli biçimleri yoksa, Latin harflerine çevrilerek gösterilmelidir.

Kaynaklarda yazar adı mutlaka belirtilmelidir. Yazarların unvanı gösterilmemelidir. Eğer kullanılan eserde yazar adı kısaltılmışsa , kısaltma tamamlanarak parantez içinde gösterilmelidir: Ör. Ercilasun, A(hmet) B(ican).

Kaynaklarda eserin yayınlandığı şehir bilgisinden sonra iki nokta üst üste konularak verilen bilgi yayınevi bilgisi olacağı için ayrıca yayınevleri için “yayınları, yayınevi, kitabevi” kelimelerinin kullanımına gerek yoktur.

Kitap ve dergi adları eğik yazılmalı; makale, kitap bölümü, bildiri gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir. Makale, bildiri, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü gibi yayınların sayfa aralığı bilgisi de kaynakçaya eklenmelidir.

Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.

Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, (a, b) şeklinde gösterilmelidir.

Tezler, kaynak gösterilirken sırasıyla tez yazarının soyadı ve adından sonra, tezin yazıldığı tarih, eğik karakterle tezin tam başlığı, tez tipi, tezin hazırlandığı üniversitenin bulunduğu şehir ve üniversitenin adı yer almalıdır. Kitap ya da makale olarak basılmış tezler kitap ya da makale kategorisine geçtikleri için, tezlerde “basılmamış”, “yayımlanmamış” gibi ibareler kullanılmasına gerek yoktur.

Yazmalar, Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. Yaprağı. şeklinde kaynak gösterilmelidir

Çevrimiçi bir çalışmaya yapılan atıflarda ve kaynakçada Erişim Tarihi bilgisi mutlaka verilmelidir. vermek yeterlidir.

Kaynakça gösteriminde çeviren için “Çev.”, editör için “Edt.”, derleyen için “Der.”, hazırlayan için “Haz.” kısaltmaları kullanılmalıdır.

Yazar Bilgisi Örnekleri

Tek yazarlı yayınlar Ercilasun, Ahmet Bican (2016).

İki yazarlı yayınlar Gülsevin, Gürer; Boz, Erdoğan (2004).

Üç yazarlı yayınlar Yılmaz, Emine; Demir, Nurettin; Küçük, Murat (2013).

Üçten fazla yazarlı yayınlar Akyüz, Kenan vd. (1958).

Aynı yazarın aynı yıl birden fazla yayını varsa Ercilasun, Ahmet Bican (2014a). Ercilasun, Ahmet Bican (2014b).

Hazırlayan Haz. Ekrem Arıkoğlu

Çeviren Çev. Mehmet Akalın

Derleyen Der. Astrid Menz - Christoph Schroder

Editör Edt. Ahmet Bican Ercilasun

Dil Araştırmaları Sayı 27 Kapak    DergiPark Akademik
 (Son Sayı | Last Issue) DİL ARAŞTIRMALARI dergisi 2007 yılındaki ilk sayısıyla yayın hayatına başlamış olup kesintisiz olarak bugüne kadar yayın sürecini sürdürmüştür. DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ, SÜRELİ, ULUSLARARASI ve AÇIK ERİŞİMLİ bir dergi olup, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT), MLA, EBSCO ve ASOS Index tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla dilbilimi disiplinlerinin her alanından özgün ve çeviri çalışmaları dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmektedir.

Dil Araştırmaları dergisine yazı göndermek isteyenler DergiPark sistemini kullanmalı ve yazılarını göndermeden önce mutlaka yazım kurallarını incelemelidir.