DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2016 SAYI 19
İçindekiler / Contents


MAKALELER ( s. 7 ~  233) / Articles (pp. 7  ~ 233 )

Yakup KARASOY
-gAndA / -AnDA BİR ZARF-FİİL EKİ MİDİR?
Is -gAndA / -AnDA a Gerundium?
7-16

Ayşe İLKER
MANİSA AĞIZLARINDA –DIk+ / -DUk+ SIFAT-FİİL EKİNİN İYELİK EKLİ KULLANIMLARINDA ÜNLÜ GENİŞLEMESİ
Vowel Opening in Adjective-Verb Affixes of –DIk+ / -DUk+ in Use with Possessive Affixes under Dialects
17-23

Rıdvan ÖZTÜRK
ATEBETܒL-HAKAYIK’TAKİ SATIR ALTI FARSÇA ÇEVİRİLER
Persian Translation under the below in the Atebetu’l-Hakayık
25-35

Kürşat YILDIRIM
TASPAR KAGAN VE “İLK TERCÜME FAALİYETLERİ” ÜZERİNE BAZI NOTLAR
Some Notes on Taspar Kagan and “First Translation Activities”
37-52

Yavuz KARTALLIOĞLU
OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARA BİÇİM-II: BATI KÖKENLİ KELİMELER
Intermediate Forms in Ottoman Turkish-II: Vocabularies with Western Origin
53-64

Talat DİNAR
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE AL- VE VER- FİİLLERİYLE KURULAN DEYİMLER ÖRNEĞİNDE SÖZ İÇİ KARŞITLIK
Enantiosemy at the Idioms Example Set Up with Al- and Ver- Verbs in Turkey Turkish
65-77

Hüseyin YILDIRIM
SIFAT-FİİL EKİ -dIk ~ İSİMDEN İSİM YAPMA EKİ +lIk ve er- ~ bol- FİİL İLİŞKİLERİ
Association between the Noun Suffix +lIk and Participle Suffix -dIk with the Auxiliary Verbs er- and bol
79-100

Betül BÜLBÜL OĞUZ
JENERİK MARKALAR VE MARKA SÖZCÜKLER: YAPISALCI DİLBİLİM YÖNTEMİ İLE BİR İNCELEME
Generic Brands and Brand Words: An Analysis from a Structural Linguistic Method
101-110

Seval DİRİK
ÇANAKKALE (SAZLI KÖYÜ/AYVACIK) AĞIZLARINDA BİR KİPLİK ŞEKLİ: “-mAk va”
A Modality Form “-mAk va” in the Dialects of Çanakkale District (Sazlı Village/Ayvacık)
111-123

Filiz Meltem ERDEM UÇAR
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE BOL- “OLMAK” FİİLİNİN ÇOK ANLAMLI YAPISI
The Polysemic Structure of the Verb Bol- “to be” in Chagatai Turkish
125-151

Emine ATMACA
VİLNİUS ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ’NDEKİ KARAİM TÜRKLERİ KOLEKSİYONU
Karaite Collection in the Central Library of Vilnius University
153-175

Nizami BAĞIROV
DÄDÄ QORQUD DASTANLARINDA SOMATIK FRAZEOLOGIZMLÄR
Somatic Idioms in the Epic Dede Gorgud
177-187

İsmail SÖKMEN
TONYUKUK YAZITINDAKİ bar mu ne İBARESİNİN ANLAMLANDIRMA VE AKTARIMI ÜZERİNE
On Meaning and Translation of the Phrase bar mu ne in Tonyukuk Inscription
189-198

Doğan ÇOLAK
SAHA (YAKUT) TÜRKLERİNİN SÖZVARLIĞINDA ZAMAN İLE İLGİLİ KELİMELER VE İFADE ÇEŞİTLERİ
Expressions and Words of Interest in Time in the Vocabulary of Sakha Turks
199-206

ÇEVİRİLER (s. 209 ~ 221) / Translations (pp. 209 ~ 221)

Louis BAZİN
KÜL TEGİN Mİ KÖL TEGİN Mİ?
(Çev. Ebru KABAKÇI)
209-214

Halina KOBECKAİTE
LİTVANYA KARAİM TÜRKLERİNİN ETNİK KİMLİKLERİNİ KORUMA FAKTÖRLERİ
(Çev. Emine ATMACA - Reshide ADZHUMEROVA)
215-221


DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR ( s. 225 ~ 249) / Reviews (pp. 225 ~  249)

OĞUZNAME (İNGİLTERE NÜSHALARI) – İNCELEME-METİN-SÖZLÜK-TIPKIBASIM Prof. Dr. Necati Demir (2016) Oğuzname (İngiltere Nüshaları) – İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, H Yayınları, İstanbul, 302 s. ISBN: 978-605-4042-98-2
Ahmet B. ERCİLASUN
225-229

TUPMALLİ YUMAHSEM Y. V. Fedotova, Tupmalli Yumahsem, Çivaş Kineke İzdatels’stvi, Şupaşkar 2015, 446 s. ISBN 978-5-7670-2331-8 Y. V. Fedotova, Tupmalli Yumahsem, Çivaş Kineke İzdatels’stvi, Şupaşkar 2016, 398 s. ISBN 978-5-7670-2446-9
Sinan GÜZEL
230-233

ESKİ UYGURCA DİN DIŞI METİNLERİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI Ayazlı, Özlem (2016), Eski Uygurca Din Dışı Metinlerin Karşılaştırmalı Söz Varlığı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 572 s., ISBN: 978-975-16-3219-7
Hüseyin YILDIZ
234-240

DÜNYA DİLLERİ VE TÜRKÇE Doğan, İsmail; Öztürk Abdulkadir (2016), Dünya Dilleri ve Türkçe, Gece Kitaplığı, 248s., ISBN: 978-605-180-482-8
Işılay IŞIKTAŞ SAVA
241-246

İRAN’DA TÜRKLER VE TÜRKÇE Atsız Gökdağ, Bilgehan – Doğan, Talip (2016). İran’da Türkler ve Türkçe, Ankara: Akçağ Yayınları, 396 s., ISBN: 978-605-342-272-3
Gülşah TUĞLACI
247-249