DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2015 SAYI 16
İçindekiler / Contents


MAKALELER ( s. 7 ~ 293 ) / Articles (p. 7  ~ 293)

Yavuz Kartallıoğlu
Carbognano’ya Göre Osmanlı Türkçesi Yazı ve Konuşma Dili İlkeleri
The Principles of Ottoman Literary and Spoken Languages According to Carbognano
7-27

Kamil Stachowski
Remarks on The Phonology of The Transitional Period of Northwestern Karaim
Kuzeybatı Karaycasının Geçiş Dönemi Fonolojisi Üzerine Notlar
29-42

Rıdvan Öztürk
Eçi’den Ağa’ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik
Changing From Echi to Agha and Partial Motivation
43-49

Feyzi Ersoy
Köktürk Harfli Yazıtlarla Çuvaşça Arasındaki Ortak Kelimeler
The Common Words Found in Monuments with Köktürk Script and Chuvash
51-82

Ferruh Ağca
Eski Türkçede Varlık ve Yokluk İşaretleyicilerinin (ba:r, yo:k) Gramerleşme Süreçleri
Grammatical Processes of Presence and Absence Markers (ba:r, yo:k) in Old Turkic
83-101

Dilek Ergönenç Akbaba
Vurgulama İşlevli Dil Birimlerinin Nogay Türkçesindeki Durumu
The Status of Accentuating Function Language Units in Nogai Turkish
103-119

Hakan Özdemir
Eski Türkçede İlgi ve Belirtme Durum Ekleri Üzerine
On Genitive and Accusative Suffixes in Old Turkic
121-132

Gülcan Çolak-Bostancı
Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar
The New Connotations Acquired by Turkish Lexemes
133-161

Lemi Akın
Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Bir Eser “Kitab-ı Türkiyat Dili”
A Work Written For Teaching Turkish “A Book of Turkish Language”
163-189

Fatma Akkuş Yiğit
Ak Koyunlu Beyi Osman Bey’in Unvanı: Yülük mü İlig mi?
About Nickname of Kara Yülük Othman Beg
191-198

Zeynep Gençer
Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin “Lütuf ve Şükran İfadesi” Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı-
On the Benefactive Function of Verb –(y)I / -(I)p ver- in Modern Japanese And Turkic Languages
199-223

İlknur Karagöz
Türkiye Türkçesi Batı Grubu Ağızları ile Drama Göçmenleri Ağızlarında {idi(n)} Çekimli Fiilindeki /n/ Sesbirimi Üzerine
On the /n/ phoneme in {idi(n)} Finite Verb in Western Group of Dialects of Turkey Turkish and Dialects of Drama Immigrants
225-236

Yasemin Özcan Gönülal
“Söz Varlığımız Erozyona mı Uğruyor?” Sorusuna Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma
A Practical Research Regarding The Question “Are Our Vocabulary Subject To Erosion?”
237-257

Mirlanbek Nurmatov
Kırgızların Eski Yazısının Tarihi Hakkındaki Görüşler
The History of Kyrgyz Ancient Writing
259-267

Robert Dankoff
Kutadgu Bilig’in Metin Sorunları
269-286

E. V. Sevortyan
Azerbaycan Türkçesinde İsim Yapım Ekleri, B. Sıfatlar, -ki
287-293


YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR ( s. 297 ~ 329) / Reviews (p. 297 ~  329)

A Turkic Medical Treatise from Islamic Central Asia: A Critical Edition of a Seventeenth–Century Chagatay Work by Sub?an Qulï Khan. Edited, Translated and Annotated by László KÁROLY. Brill’s Inner Asian Library. Volume 32. Editors: Michael DROMPP; Devin DEWEESE; Mark C. ELLIOTT. ISBN: 9789004282568. Leiden. 2015
Erdem Uçar
297-304

Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. II: Nomina – Pronomina – Partikeln. Teil 1: a – asvık. Neubearbeitung. Stuttgart, 2015. XXVI, 307 S. Kartoniert ISBN 978-3-515-11006-8
Hüseyin Yıldız
305-308

Ehmetyanov, R.; Möhemmetinov, R., Nurieva, F., Ganiev, F.; (Aktaran Mustafa Öner) (2014), Türkçe-Tatarca Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 358 s., ISBN: 978-975-16-28-42-8
Işılay Işıktaş Sava
309-313

Cengiz Alyılmaz, İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2015, ISBN:978-975-442-676-2
Yaşar Şimşek
314-317

Fatih Özek (2014), Tarihî Türk Lehçelerinde Ünlüler, Akçağ Yayınları, Ankara, 286 s., ISBN: 978-605-605-152-8
Orhan Baldane
318-322

Yeter Torun, Türkçede Gelecek Zaman ve Kiplik Özellikleri, Karahan Kitabevi, Adana, 2013, 209 s. ISBN: 978-605-4454-87-7
Aysun Demirez Güneri
323-327

Türk Dili Tarihinin Önemli Bir Eseri: Tezkire-i Evliyâ’nın Çağatay Türkçesi Çevirisi (Arap ve Uygur Harfli Yazmaların Transkripsiyonlu Metni)
Tuncer Gülensoy
328-329