DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2014 SAYI 15
İçindekiler / Contents


MAKALELER (9 ~ 257) / Articles (p. 9 ~ 257)

Hacer Tokyürek - Çetin Pekacar
Eski Türkçeden Günümüze Eksiz Ad Tamlaması Meselesi
The Issue of Noun Phrase without Suffixes from the Old Turkish to the Contemporary Turkish
9-38

Vladimir Tishin
On the Term dáguan of Chinese Sources on the Early Turkic History (in View of the One Hypothesis of İbrahim Kafesoğlu)
Eski Türk Tarihî Hakkındaki Çince Kaynaklarda Geçen dáguan Terimi Üzerine
39-51

Hakan Aydemir
Tocharian-Turkic lexical correspondences, I
Toharca-Türkçe Sözcük Denklikleri, I
53-60

Sultan Tulu
Die Stellung der Mundart Langar im Chorasantürkischen
The place of Langar Dialect in Khorasan Turkic
61-69

Kentaro Suganuma
Türkçedeki İkilemeli Deyimlerin Fonolojik Hiyerarşisi
A Phonological Hierarchy in Turkish Reduplicative Words
70-93

Vügar Sultanzade
Zamir n’sinin Kaynağı Hakkında
On the Origin of the Pronominal n
95-104

Nuh Doğan
Çok İşlevlilik Açısından Türkçe Edatların Söz Dizimsel ve Anlam Bilimsel Yapısı
Syntactic and Semantic Structure of Turkish Postposition in terms of Their Multifunction
105-119

İsmail Sökmen
Kur’an’da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine
On The Words zevc and imrae in the Koran
121-159

Hatice Parlak
Avustralya’da Türkçenin 10. Sınıf Düzeyinde Durumu ve Öğretimi
State And Teaching of Turkish at Year 10 Level in Australia
161-183

M. Selcen Çürük
Çoklu Olumsuzluk Kavramı ve Türkçedeki Çoklu Olumsuzluğa Yûnus Emre Dîvânı Örneğinde Bir Bakış
The Concept of Multiple Negation and a Glance at Multiple Negation in Turkish in the Case of Yûnus Emre Divânı
185-214

Bülent Hünerli
Eski Türkçeden Eski Oğuz Türkçesine “Tégme~Degme” Sözcüğünün Anlamları ve Kullanımları
Meanings and Usages of “Tégme~Degme” Word from Old Turkish to Old Oghuz Turkish
215-235

Mihail Tarelka
Beyaz Rusya Milli Bilimler Akademisi Merkez Kütüphanesi Arşivinden P98 Numaralı El Yazma (Tecvit) (Tarih ve Tür Belirleme Meselesi)
237-244

E. Schütz
Kıpçak Dillerindeki Ön Ses D- Üzerine Düşünceler
Remarks on Initial D- in Kipchak Languages
245-257YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (261 ~ 302) / Reviews (p. 261 ~ 302)

“Dîvânu Lugâti’t-Türk”ün Yeniden Doğumu
Tuncer Gülensoy
261-265

Ercilasun, Ahmet B.; Akkoyunlu Ziyat (2014), Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’tTürk Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, CXİX+534 (537-995) Dizin ISBN: 978-975-16-2837-4
Fatih Kirişçioğlu
266-273

Hatice Eminoğlu, Türkçede Renkler Sözlüğü, Gazi Kitabevi, Ankara, Ocak 2014, 620 s., ISBN 978-605-344-112-0
Salim Küçük-Nuh Doğan
274-279

Kerim Demirci, Türkoloji İçin DilbilimKonular Kavramlar Teoriler, Anı Yayıncılık, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2014, 391 s., ISBN 978-605-5213-39-8
Dilek Ergönenç Akbaba
280-286

Karahan, Akartürk (2013), Divanu Lugati’t Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, Ankara, TDK Yayınları 657s., ISBN: 978-975-16-2577-9
Gülşah Yılmaz
287-292

Doğan, Yrd. Doç. Dr. Levent, Türkmen Atasözleri (Türkmen Nakılları), Parafiks Yayınevi, İstanbul, Eylül 2014
Dilara Pınar Arıç
293-297

Habibe Yazıcı Ersoy, Başkurt Türkçesinde Kip, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları; 1112, Ankara, 486 s. ISBN 978-975-16-2831-2
Dilek Ergönenç Akbaba
298-302