DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2014 SAYI 14
İçindekiler / Contents


MAKALELER (9 ~ 232) / Articles (p. 9 ~ 232)

Osman Fikri Sertkaya
Bir kişi y(a)ng(ı)ls(a)r og(u)şı<nga> bod(u)nı<nga> (e)bi<nge> (e)şükinge t(e)gi (a)kıdm(a)z ermiş [KT G 6 = BK K 4]
Bir kişi y(a)ng(ı)ls(a)r og(u)şı<nga> bod(u)nı<nga> (e)bi<nge> (e)şükinge t(e)gi (a)kıdm(a)z ermiş [KT G 6 = BK K 4]
9-21

Marek Stachowski
Türkçe şayka ‘güvertesiz bir çeşit savaş kayığı’ Kelimesinin Macar Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
Glimpses at the Problem of the Hungarian Origin of Turkish şayka ‘a sort of warfare galley’
23-26

Ali Akar
Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan: Sövgü Sözleri
Undefined Area In The Turkish Lexicology.: Swearwords
27-33

Nergis Biray
Kazak Türkçesinde –mIs
-mIs in Kazakh Turkish
35-54

Hakan Aydemir
Eski Uygurcada Yeterlik Kipi -gAlI bol-mu yoksa -gAlI bul- mu?
Is the Potential Mood in Old Uyghur -gAlI bol-or -gAlI bul-?
55-61

İbrahim Taş
qaya gel-/getür-in Old Ottoman Turkish and Its Reflections on Ottoman Poetry
Eski Anadolu Türkçesinde kaya gel-/getür-ve Osmanlı Şiirine Yansımaları
63-74

Caner Kerimoğlu
Türkiye Türkçesi Gramerindeki Düzensizlikler ve Eş Zamanlı Gramer Yazımı
Synchronic Grammar Writing and the Irregularities in Turkey Turkish Grammar
75-96

Erkan Salan
Türkçede Bir Gramerleşme Örneği: -soñ < soñ
An Example of Grammaticalisation in Turkish: -soñ< soñ
97-117

Eser Ördem
Türkiye Türkçesinde Zaman Metaforları: Bilişsel Dil Bilimsel Bir Yaklaşım
Time Metaphors in Turkey Turkish : A Cognitive Linguistic Approach
119-136

Hakan Özdemir
III. Teklik Kişi İyelik Eki +(s)I ve Zamir n’si Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi
An Attempt To The Evaluation Of The III. Person Singular Possessive Suffix And The Pronominal n
137-145

M. Selcen Çürük
Olumsuzluğu Kuvvetlendirme Stratejileri Üzerine: Kısasü’l-Enbiya Örneğinde Bir İnceleme
The Strategies of Negation Intensification: An Analysis on Kısasü'l-Enbiya
147-169

İbrahim Şahin - Salih Köse
Karaburun Silikyeradlarında (Mikrotoponimlerinde) Görülen Coğrafi Terimler
Geographical Terms in Karaburun Microtoponymy
171-187

İmdat Demir
Çekirge Kelimesi Üzerine
On Çekirge Word
189-200

N. A. Baskakov
Türk Lehçelerinde -sa/-se Şart Şeklinin Kökeni Sorununa Dair
201-232YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (235 ~ 243) / Reviews (p. 235 ~ 243)

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük”ünü Yeniden Gözden Geçirmek
Tuncer Gülensoy
235-243

Alimov, Rysbek (2014), Tanrı Dağı Yazıtları. Eski Türk Runik Yazıtları Üzerine Bir İnceleme, Kömen Yayınları, Konya, 262 s., ISBN: 978-605-5184-24-7
Hüseyin Yıldız
244-249

Öztürk, Rıdvan (2014), Günümüz Afganistanlı Özbek Şairleri, Palet Yayınları, Konya, 495 s., ISBN 978-605-5262-43-3
Gökhan Ölker
250-254

Ersoy, Feyzi (2012), Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça, Gazi Kitabevi, Ankara, 566+XXVII s., ISBN: 978-605-344-017-8
Zeynep Aslan
255-263

Useev, Nurdin (2011), Yenisey Yazıtları I. Söz Varlığı ve Metinler, C. Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Bişkek, 724 s., ISBN: 978-9967-15-031-7
Lira Mayrambek kızı
264-267

Cin, Ali (2012), Mesud bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahar (Kenzü’l-Bedayi’), İnceleme-MetinDizin, Eğitim Yayınevi, Konya, 760 s. ISBN: 978-605-5176-00-6
Yaşar Tokay
268-271

Özkan, Bülent (2011), Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri -Derlem Temelli Bir Uygulama-, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 467 s., ISBN: 978-975-16-2384-3
Ceren Kayaselçuk
272-275

Kerimoğlu, Caner (2014), Genel Dilbilime Giriş, Pegem Akademi, Ankara, 353 s., ISBN: 978-605-364-689-1
Ece Tombul
276-279