DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2012 SAYI 11
İçindekiler / Contents


MAKALELER (9 ~ 204) / Articles (p. 9 ~ 204)

Leylâ KARAHAN
Türkçede “-DAn biri” Yapılı Kelime Grupları Üzerine
The Word Groups Constructed With “-DAn biri” In Turkish Language
9 ~ 15

Ekrem ARIKOĞLU
Tuva Türkçesinde Moğolcadan Alınan Unsurların Ses Bilgisi Açısından Durumu
Phonological Case of Mongolian Borrowings in Tuvan Languagae
17 ~ 36

Hüseyin YILDIZ
Sanskritçe ratna, Anadolu’da Eratna mı oldu? -Eratna Kelimesinin Etimolojisi Üzerine Notlar-
Did Sanskrit ratna evolve into Eratna in Anatolia? -Notes on the etymology of the word Eratna-
37 ~ 56

Nurdin USEEV
Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarındaki Kadını Bildiren Kelimelerin Anlamına Göre Eski Türklerde Kadın İmajı
The Image of Women in Old Turks Within The Meaning of The Words Which Reported Women and Passed at The Kokturk Lettered Yenisey
Inscriptions
57 ~ 66

Gülsün MEHMET
Delile Dayalılık ve Salar Türkçesinde Öge Cümlelerle Delillendirilmiş Dolaylılık
Indirectness evidenced in the Salar Turkish through Constituent Sentences
67 ~ 80

Engin ÇETİN
Uygurcada tut-Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler
Compound words constituted with the verb tut-in Uyghur
81 ~ 104

Özlem Deniz YILMAZ
Türkçe Kelime Çekimi Ulamları Dizgesi Üzerine: Fiil Çekimi Ulamları
On the Inflectional Categories System of Turkish: Inflectional Categories of the Verb
105 ~ 129

Yavuz ÇELİK
John Millington Synge’in “Babayiğit” Adlı Oyununda Kendini Gerçekleştirme Aracı Olarak Dil
Language As A Means of Self-Realization in John Millington Synge’s "Playboy" of the Western World
131 ~ 146

F. Y. VEYSÄLLİ
İşarä, anlam, mäna vä mäzmun anlayışları haqqında -İşaret, Anlam, Mana ve İçerik Kavramları Üzerine-
On Concepts of Sign, Sense, Meaning and Content
147 ~ 161

Sir Gerard CLAUSON
Türk “Runik” Alfabesinin Kökeni
Çev. Dinçer APAYDIN
163 ~ 183

Tibor HALASİ-KUN
Kıpçak Türkçesi Filolojisi X: Et-Tuhfe ve Onun Müellifi
Çev. Musa SALAN
185 ~ 195

Oleg Alekseyeviç MUDRAK
Sarı Uygur Türkçesine Türkçe Sızıcı Seslerin Yansıması
Çev. Reshide ADZHUMEROVA, Emine ATMACAYAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (207 ~ 235) / Reviews (p. 207 ~ 235)

Yakup, Abdurishid (2010), Prajñaparamita Literature in Old Uyghur. (Berliner Turfantexte XXVIII.) Turnhout: Brepols, 2010, 319s. + 23 levha,
ISBN: 978-2-503-52888-5
Hüseyin YILDIZ
207 ~ 211

Kasai,Yukiyo (2008), Die uigurischen buddhistischen Kolophone, Berliner Turfantexte XXVI, Brepols, Turnhout-Belgium, 387, ISBN 978-2-503-52802-1.
Hayriye GÜL
212 ~ 217

Öz, Yusuf (2010), Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 360 s., ISBN: 3003562103292
Zeynep ASLAN
218 ~ 221

Ölker, Gökhan (2011),Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü(1945-1950 Arası), Kömen Yayınları, Konya, 643s., ISBN: 978-975-6527-78-8
Gökçen BİLGİN
222 ~ 226

Buran, Ahmet - Berna Yüksel Çak (2012), Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara, 318 s., ISBN: 978-605-5413-54-5
Doğan ÇOLAK
227 ~ 232

Karasoy, Yakup (2012), Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Makaleler, Aybil Yayınları, Konya 2012, 396 s., ISBN 978-605-4366-67-5
İbrahim YILMAZ
233 ~ 235