DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2012 SAYI 10


MAKALELER (9 ~ 182) / Articles (p. 9 ~ 182)

Leylâ KARAHAN
Ağız Verilerinin Etimoloji Çalışmalarına Katkısı: “söylesane” Örneği
The Contribution of Dialectal Datas to Etymological Studies: Example of “söylesane”
9 ~ 15

Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi
Kypchak Turkish in Armenian Scripts
17 ~ 81

Erol GÜNGÖRDÜ
Ürper- Fiilinin Kökeni
The Origin of the Verb Ürper-
83 ~ 97

Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
Nogay Türklerinde Kişi Adları
Personal Names in Noghay Turks
99 ~ 122

Özlem DENİZ YILMAZ
Türkçe Kelime Çekimi Ulamları Dizgesi Üzerine: Ad Çekimi Ulamları
On the Inflectional Categories System of Turkish: Inflectional Categories of the Noun
123 ~ 139

Galip GÜNER
The King’s Dictionary: The Rasûlid Hexaglot Üzerine Düşünceler
Notes on The King’s Dictionary: The Rasûlid Hexaglot
141 ~ 150

Orçun ÜNAL
Oğuzca Ayla “Öyle, o şekilde” Kelimesinin Kökeni Üzerine
On The Origin of The Word Ayla “thus, in this way” in Oghuz
151 ~ 165

Merritt RUHLEN
Dilin Kökeni: Geçmişe ve Geleceğe Bakış
On The Origin of Languages
Çev. Ahmet Bican ERCİLASUN
167 ~ 182

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (185 ~ 226) / Reviews (p. 185 ~ 226)

Ersoy, Feyzi (2010),
Çuvaş Türkçesi Grameri
Gazi Kitabevi, Ankara, 490 s. ISBN 978-605-5543-45-7
Ekrem ARIKOĞLU
185 ~ 186

Pekacar, Çetin,
Kumuk Türkçesi Sözlüğü,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011, 409 s., ISBN 978-975-16-2385-0.
Hakan AKCA
187 ~ 191

Köktürk Harfli Uygur Bitigleri Üzerine İki Yeni Eser
Mert, Osman (2009),
Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Taryat, Şine Us,
Belen Yay., Ankara, XI+337 s. ISBN: 978-9944-5006-7-8.
Aydın, Erhan (2011),
Uygur Kağanlığı Yazıtları,
Kömen Yayınları, Konya, 196 s., ISBN: 978-975-6527-83-2.
Hüseyin YILDIZ
192 ~ 197

Ergönenç Akbaba, Dilek (2011),
Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Fiilleri,
Grafiker Yayınları, Ankara, 295s., ISBN: 978-975-6355-86-2
Işılay Işıktaş SAVA
198 ~ 202

Akca, Hakan (2012),
Ankara İli Ağızları,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 672 s., ISBN: 978-975-456-105-0
Sümeyra HARMANDA
203 ~ 208

Kaçalin, Mustafa S. (2011),
Niyazi Nevâyî’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar, El-Lugatu‘n-Neva’iyye ve‘l-İstişhadatu‘l-Cagata’iyye,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1111 s.+190 varak, ISBN 978-975-16-2380-5
Tolga ARSLAN
209 ~ 215

Kartallıoğlu, Yavuz(2011),
Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17 ve 18. Yüzyıllar),
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 586 s., ISBN 978-975-16-2374-4
Doğan ÇOLAK
216 ~ 221

Öner, Mustafa (2011),
Türkçe Yazıları,
Kesit Yayınları, İstanbul, 480 s. ISBN: 978-605-4117-64-2
Özlem ÖZMEN
222 ~ 226

KAYBETTİKLERİMİZ (229 ~ 237) / Obituary (p. 229 ~ 237)

Louis Bazin’in Ardından
Cemile KINACI
229 ~ 234

Boris İsakoviç Tatarintsev’in Ardından
İlker TOSUN
235 ~ 237