DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2011 SAYI 9


MAKALELER (9 ~ 172) / Articles (p. 9 ~ 172)

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
Dil-Beden İlişkileri Bağlamında Dönüşlülük Zamirleri
Language-Body Relatives and Reflexivity Pronouns
9 ~ 22

Rıdvan ÖZTÜRK
Kutadgu Bilig'de Geçen "Bayat" Kelimesinin Anlamı ve Kavram Alanı
Conceptual Field and Meaning of "Bayat" Word in the Kutadgu Bilig
23 ~ 34

Özer ŞENÖDEYİCİ
Yaygın Bir Yanlış Algılama: "Âşık Paşa'nın Ulu Menzilleri"
A Common Misconception Sensing: "The Grand Halting Places of Asik Pasha, Ranges"
35 ~ 44

Gökhan ÖLKER
Sözlük Türleri ve Kelime Sıklığı Sözlüğü Üzerine
Dictionary Kinds and About Word Frequency Dictionary
45 ~ 60

Habibe YAZICI ERSOY
Başkurt Türkçesi ile Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir Bakış
An Overview on Bashkir Turkish and Turkey Turkish in Terms of Word Groups
61 ~ 89

Yüsüpcan YASİN
Uygur Yazısının Tarihî Dönemleri ve Yayıldığı Bölgelere Bir Bakış
An Overview to The Historical Periods of The Uighur Script and The Areas Which It Spread
91 ~ 103

A. V. DIBO
Eski Türkçede Patlamalı Diş Ünsüzleri
Dental’nıye Vzrıvnıye v Pratyurkskom
Çev. Minara ALİYEVA ESEN
105 ~ 140

Barbara FLEMMING
{Isar} Gelecek Zaman Eki ve Onun Kiplik Fonksiyonları Üzerine Notlar
Notes On The {Isar} Future And Its Modal Functions
Çev. Musa SALAN
141 ~ 155

Edward TRYJARSKI
Ermeni Kıpçakçasının Diyalektal Farklılaşması Üzerine
On Dialectal Differantiation of Armeno-Kiptchak
Çev. Hasan KAPDAN
157 ~ 164

Yuriy Viladimiroviç ŞEKA
Türkiye Türkçesinde Çokanlamlılık ve Eşgösterenlilik
Çev. Reshide ADZHUMEROVA
Çev. Emine ATMACA
165 ~ 172

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (175 ~ 205) / Reviews (p. 175 ~ 205)

Karahan, Leylâ,
Türk Dili Üzerine İncelemeler,
Akçağ Yayınları, Ankara 2011, 446 s., ISBN 978-605-5413-07-1
Feyzi ERSOY
175 ~ 178

Stachowski, Marek (2011),
Etimoloji,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ISBN: 978-975-456-102-9
Hüseyin YILDIZ
179 ~ 194

Ergönenç Akbaba, Dilek (2009),
Nogay Türkçesi Grameri Ses ve Şekil Bilgisi,
Grafiker Yayınları, Ankara, 295s., ISBN: 978-975-6355-51-0
Işılay Işıktaş SAVA
195 ~ 198

Balcı, Mustafa (2011),
Orhun Yazıtları Türkçedeki İlk Çalışmalar,
Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ISBN: 978-605-4451-21-0
Hüseyin YILDIZ
199 ~ 203

Bir Türkolog'un Portresi:
Ağamusa AHUNDOV
Mehman MUSAOĞLU
204 ~ 205