DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2011 SAYI 8


MAKALELER (9 ~ 216) / Articles (p. 9 ~ 216)

Ahmet Bican ERCİLASUN
"Kat" Kelimesinin Coğrafi ve Semantik Yolculuğu Üzerine
On The Geographic and Semantic Journey of Word "kat"
9 ~ 21

Tuncer GÜLENSOY
Anlamları Kötü Türk Kişi Adları
Turkish Person Names Which Have Negative Meaning
23 ~ 29

Mehman MUSAOĞLU
Kamal Abdulla Metninin Konseptual-Linqvistik Tehliline Giriş
Introduction to Lingual-Conceptual Analysis of Kamal Abdulla Books
31 ~ 49

Habibe YAZICI ERSOY
Başkurt Türkçesinde -sX ve -hAnA Kiplik İşaretleyicileri
-sX and -hAnA Modality Markers in Bashkir Turkish
51 ~ 76

Zeynep GENÇER
Tarihi Türk Lehçelerinde "ber-/bir-" YArdımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller ve Anlamları Üzerine
On Compound Verbs Founded with "ber-/bir-" Auxiliary Verbs in Historical Turkish Dialects and Their Meanings
77 ~ 91

Salim KÜÇÜK
Türkiye Türkçesinde Yazım Kılavuzlarında Nispet i'li Renk Adlarının Yazımı ve Kullanım Özellikleri
The Writing and the Usage Charecteristics of Colour Names with Suffix of Relation in Turkey Turkish Spelling Books (1928-2005)
93 ~ 114

Hüseyin YILDIZ
Türk Dilinde {-GAç} Ekinin Kaynakları - I
Resources of suffix {-GAç} in Turkish - I
115 ~ 140

Mehmet HAZAR
Türk Dilindeki Fiilden İsim Yapan -cAk Eki Hakkında
On The "-Cak" Nominalization Affix In Turkish Language
141 ~ 153

Orçun ÜNAL
Oğuzca Ayla "Öyle, o şekilde" Kelimesinin Kökeni Üzerine
On The Origin of The Word Ayla "thus, in this way" in Oghuz
155 ~ 169

Gerard CLAUSON
Altay Teorisi Karşıtı Bir İddia
The Case Aganist the Altaic Theory
Çev. Fatma ERTÜRK
171 ~ 176

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (179 ~ 224) / Reviews (p. 179 ~ 224)

Prof. Dr. Ahmet PEKMAN,
Bir Ad Bilimi Kaynağı: Antik Çağ Anadolu Yazarlarından “Strabon” Ve “Geographıka” (= Coğrafya) Adlı Eseri,
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2009.
Tuncer GÜLENSOY
179 ~ 188

Yavuz KARTALLIOĞLU,
Çağdaş Moğolcanın Grameri - Ses ve Şekil Bilgisi -
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2010, xvi + 136 s.,
ISBN: 978-975-456-100-5
Feyzi ERSOY
189 ~ 191

Roland Breton,
Dünya Dilleri Atlası, NTV Yayınları, İstanbul 2007, 80 s.,
ISBN: 978-975-6690-84-0
Çev.: Orçun TÜRKAY
Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
192 ~ 194

Ferruh AĞCA (2010),
Budist Türk Çevresi Metinlerinde Olumsuzluk ve Yokluk Şekilleri,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, X + 246 s.,
ISBN 978-975-456-098-5.
Hüseyin YILDIZ
195 ~ 201

Fuat A. Ganiyev, 2010,
Tatarcada Birleşik Kelime Teşekkülü, TDK Yay., Ankara, 154 s.
ISBN 978-975-16-2308-9
Işılay IŞIKTAŞ SAVA
202 ~ 209

Ay, Özgür (2009),
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 901 s., ISBN 978-975-16-2205-1
Serap KARAKILIÇ AKI
210 ~ 213

Musaoğlu, Mehman (2010),
Kemal Abdulla’nın Eserleri Türkiye Türkçesinde,
Kültür Ajans Yay. Ankara, 207s. ISBN: 978-975-8951-68-0
Fatma SOYTÜRK HAMZA
214 ~ 219

Han-Woo CHOI,
Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, 314s., ISBN 978-975-16-2244-0
Hasan Sevban KAPDAN
220 ~ 224