DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar 2019 / Sayı 29

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN
DEDE KORKUTUN YENİ NÜSHASI ÜZERİNE KONU - BAĞLANTILAR - YER - ZAMAN - OKUYUŞ
On The New Copy of Dede Korkut Theme - Links - Place - Time - Transcription
7-13

Erhan AYDIN
ESKİ TÜRK YAZITLARINDA YAKARIŞ VE ESENLİK DİLEME İFADELERİ
Orison and Well-Being Expressions in Old Turkic Inscriptions
15-30

Nurdin USEEV
KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDAKİ ‘ESİZ’ KELİMESİ ÜZERİNE
On The Word Of ‘Esiz’ in The Kokturk Letter Inscriptions
31-42

Caner KERİMOĞLU
DİLİN KÖKENİ ARAYIŞLARI 3:  HAYVAN İLETİŞİMİ-II
The Search for the Origin of Language 3: Animal Communication-II
43-73

Nihal ÇALIŞKAN
YÜKLEM KONUMUNDAKİ SIFATLAR İLE FİİLİMSİ TAMLAYICILARI ARASINDAKİ
EŞDİZİMLİLİK İLİŞKİLERİ
The Collocational Relations Between Adjectives and Non-Finite Verbal Forms as Their Complements Examining
Morphemic Bundles
75-88

Ayla HAFIZ KÜÇÜKUSTA
BATI BALKAN TÜRK AĞIZLARINA DAİR
About Western Balkan Turkish Dialects
89-105

Erol ÖZTÜRK
DEDE KORKUT KİTABI’NDAKİ KÖKEZ KELİMESİNİN OKUNUŞU VE KÖKENİ ÜZERİNE             
The Read and Origin of the Kökez word in the Dede Korkut Book
107-112

Yudum KIRMIZI
İNSAN VÜCUDUYLA İLGİLİ ADLARI SINIFLANDIRMA DENEMESİ: GARİBNÂME ÖRNEĞİ     
An Attempt to Classify Names About the Human Body: The Case of Garibnâme
113-122

Sümeyra ALAN
YENİSEY VE KIRGIZİSTAN YAZITLARINDA YÖNELME HÂL EKİ NÖBETLEŞMESİ..
Inscriptions in Yenisey and Kyrgyzstan Dative alternation
123-130

Serpil SOYDAN
ALİ ŞÎR NEVÂYÎ’NİN MANZUM ESERLERİNDE Dėk / Dik EDATININ KULLANIMI
dėk  /dik Preposition’s Usage in the Ali Şir Nevâyî’s Poetical Works
131-147

ÇEVİRİLER / Translations

Sergi CİKİA
(Çev. İlyas ÜSTÜNYER)
NİKOLAY YAKOVLEVİÇ MARR VE TÜRK DİLLERİ
151-159

Marek STACHOWSKİ (KRAKAU)
(Çev. Beytullah BEKAR)
BALKAN DİLLERİNDEKİ VURGUSUZ ÜNLÜ (SCHWA), GAGAVUZCANIN ÜNLÜ SİSTEMİ
VE BULGARCANIN ETKİSİ SORUNU
161-168

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Ayşe Kübra ÖZER
ESKİ UYGURCA DİLBİLGİSİ TERİMLERİ: vibakti-samaz
Elmalı, Murat (2017). Eski Uygurca Dilbilgisi Terimleri: vibakti-samaz, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 288s., ISBN: 978-975-16-3413-9.
171-174

Şahin YILDIZ
EVRENSEL DİLBİLGİSİ VE TÜRKÇEDE İSTEM
Işıl Aydın Özkan (2017), Evrensel Dilbilgisi ve Türkçede İstem, Grafiker Yayınları, Ankara, 301 s., ISBN: 978-605-9247-63-4
175-179

Orhan BALDANE
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ GRAMERİ
Dr. Süleyman Kaan Yalçın (2018). Azerbaycan Türkçesi Grameri, İstanbul: Kesit Yayınları, 448 s. ISBN: 978-605-9408-94-3
180-184

KAYBETTİKLERİMİZ / Necrology

Osman KABADAYI
KAZAK TÜRKOLOG PROF. DR. ÄBDUWÄLİ TUWĞANBAYULI QAYDAR’IN ARDINDAN          
187-192

TÜRKOLOJİ HABERLERİ / Turkology News

Paki KÜÇÜKER
DOĞUMUNUN SEKSEN YAZI HAYATININ 60. YILINDA
PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY
194-202

Tuncer GÜLENSOY
TÜRK DOSTU VE TÜRKOLOJİNİN SEVDALISI
“DMİTRİYA DMİTRİEVİÇA VASİL’EVA” (70 YAŞINDA)
203-204