DİL ARAŞTIRMALARI, Güz  2019 / Sayı 25

Kapak / Cover
Künye / ID

İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Caner KERİMOĞLU
DİLİN KÖKENİ ARAYIŞLARI 4: NEANDERTALLERİN DİLİ VAR MIYDI?-I
The Search for the Origin of Language: Did Neanderthals Have Language?-I
7-53

Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU
ESKİ TÜRKÇEDEN SAYAN TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMELERİ: ADAK
Meaning Changes from Old Turkish to Sayan Turkish: ADAK
55-79

Mehmet Vefa NALBANT
KUTADGU BİLİG’DE AYET OLARAK DÜŞÜNÜLEN İBARELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
An Evaluati̇on of the Phrases Associ̇ated wi̇th the Verses in Kutadgu Bilig
81-95

Pelin KOCAPINAR
KIPÇAK METİNLERİNDE ALLAH VE SIFATLARI İLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞI
The Words Related to Allah and Hi̇s Adjecti̇ves in Kipchak Texs
97-113

Uğur UZUNKAYA - Tümer KARAAYAK
ESKİ UYGURCA CHENG WEISHI LUN TEFSİRİNE AİT BELGELER (14. VE 15. YAPRAKLAR)
Old Uyghur Documents of A Commentary of Cheng weishi lun (14th and 15th Leaves)
115-137

Okan Celal GÜNGÖR
KARAÇAY-MALKAR TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA VE FARSÇA ALINTI SÖZLERDE
SES VE ANLAM DEĞİŞMELERİ
Phonetic Events and Meaning Changes in Arabic and Persian Quote Words in Karaçay Malkar Turkish
139-173

Gündoğan ALPAY
KARAMANLICA METİNLERDE BİR İMLA MESELESİ: SES BOŞLUĞU ÜZERİNE
The Issue of Orthography in Karamanli̇di̇ka Texts: Hi̇atus
175-192

Gözde GÖKOVA KURT
KAZAK LEHÇESİ YAZI DİLİ HÂLİNE GELİRKEN
The Process of Becoming the Written Language of Kazakh Dialect
193-202

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Selçuk MOĞUL
ÇAĞDAŞ TÜRKÇENİN SIKLIK SÖZLÜĞÜ
AKSU Belgin Tezcan, ADALI Eşref, (2018). Çağdaş Türkçenin Sıklık Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 408 s., 
ISBN:978-605-155-747-2
205-207

Brusk ÇAMÇI
DİLİN KISA TARİHİ
CRYSTAL, David (2019). Dilin Kısa Tarihi (Çev. Tufan GÖBEKÇİN, İstanbul: Alfa Yayınları, 351s.,
ISBN: 978-605-171-717-3
208-217

Eda KUTUCU
ESKİ TÜRKÇE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ KARŞILAŞTIRMALI BAŞKURT TÜRKÇESİ GRAMERİ
YAZICI ERSOY, Habibe (2018). Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi Karşılaştırmalı Başkurt Türkçesi Grameri.
Ankara: Gazi Kitabevi, 456 s., ISBN 978-605-344-656-93
218-220

 

Erdi ERBEDEN
YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE KALIP SÖZLER
DEMİREZ GÜNERİ, Aysun (2018), Yeni Uygur Türkçesinde Kalıp Sözler, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 161 s.
ISBN: 978-605-2030-89-9
221-227

Ceren SELVİ
TÜRKÇEDE EMİR KİPİNİN İŞLEVLERİ
SOMUNCU, Melike (2019). Türkçede Emir Kipinin İşlevleri. Ankara: Kesit Yayınları, 317 s. ISBN: 978-605-7898-32-6
228-229

Tuncer GÜLENSOY
DEDE KORKUT KİTABI: TÜRKİSTAN/TÜRKMEN SAHRA NÜSHASI SOYLAMALAR VE
13. BOY SALUR KAZAN’IN YEDİ BAŞLI EJDERHAYI ÖLDÜRMESİ
Orijinal Metin (Tıpkıbasım), Transkripsiyon, Aktarma “adlı eser” ile “DEDE KORKUT KİTABI’NIN GÜNBET YAZMASI:
İnceleme, Metin, Dizin ve Tıpkıbasım” adlı makale üzerine görüşler ve okuma hataları ile ilgili düzeltmeler.
230-260