DİL ARAŞTIRMALARI, Güz 2018 / Sayı 23

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

 

MAKALELER / Articles

Mustafa ÖNER
TÜRKÇEDE EŞ SESLİ SON ÇEKİM EDATI bile VE KUVVETLENDİRME EDATI bile           
The Homonym Postposition bile “with” and Conjunction bile “even” in Turkish
7-21

Caner KERİMOĞLU
DİLİN KÖKENİ ARAYIŞLARI 3: HAYVAN İLETİŞİMİ-I
The Search for the Origin of Language 3: Animal Communication-I 
23-56

Mehman MUSAOĞLU - Fatih KİRİŞÇİOĞLU - E.V. KRAİNİUCHENKO
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ANALİTİK FİİL ŞEKİLLERİ-I
Analytic Verbal Forms in Turkey Turkish-I
57-77

Feyzi ERSOY
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK, ALİ EMİRİ EFENDİ’Yİ NASIL BULDU?
How did Dîvânu Lugâti’t-Türk find the Ali Emiri Efendi?
79-93

Viktor G. GUZEV - Özlem DENİZ YILMAZ
RUS VE TÜRK DİL BİLİMİNDE ÇATI (DIATHESIS) KAVRAMI ÜZERİNE
On the Concept of Voice (Diathesis) in Russian and Turkish Linguistics
95-102

Galip GÜNER
MEMLÛK-KIPÇAK SÖZLÜK VE GRAMERLERİNDE KİŞİ ADLARI
Anthroponyms at Mamluk-Kipchak Dictionaries and Grammars
103-122

Hacer TOKYÜREK
XUANZANG BİYOGRAFİSİ’NDEKİ ÇİNCE SÖZLERİN SINIFLANDIRILMASI
Classification of Chinese Words in The Xuanzang Biography
123-157

Şermin KALAFAT
KUTADGU BİLİG’DE GEÇEN İKİ MATEMATİK TERİMİ HAKKINDA: cebr ü mukābel(e) ve 'aded cezri
On Two Mathematics Terms in the Qutadgu Bilig: Jabr U Muqābal(a) and ʿaded Jaẕri
159-172

Abdulkadir ÖZTÜRK
MEMLÛK TÜRKÇESİ BİR KIPÇAK LEHÇESİ MİDİR?
Is the Mamluk Turkic a Kipchak Dialect?
173-203

Tuna BEŞEN DELİCE
AZERBAYCAN VE TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMER ÇALIŞMALARINDA EKLERİN TASNİFİ MESELESİ
The Classification Issue of Suffıxes in Azerbaıjan and Turkmen Turkish Grammer Studies
205-222

Alpay İĞCİ
TÜRK DİLİNİN /ŋ/ SESİNİN BATI RUMELİ AĞIZLARINDAKİ DURUMU
Situation of Turkish Language’s /ŋ/ Sound in Western Rumelian Dialects
223-257

Betül BÜLBÜL OĞUZ
BİR İKONLAŞMA ÖRNEĞİ OLARAK KİTABÜ’L- ‘ACAİBÜ’-L GARAİB’DE BİRLEŞİK FİİLLER
Compound Verbs as Examples of Iconization in Kitabü’l-‘Acaibü’-l Garaib
259-274

Gönül ERDEM NAS
ABDALS of ANAMUR: A COMMUNITY EXCLUDED WITH REGARD to ITS LANGUAGE, BELIEF and IDENTITY
Dil, İnanç ve Kimlik Bakımından Dışlanan Bir Topluluk: Anamur Abdalları
275-287

Serpil ERSÖZ
DİYALEKTOLOJİK BÜTÜNLÜKTEN KOPAN GÖÇMEN AĞIZLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR   
Studies on Migrant Dialects Separated from Dialectological Integrity
289-298

Selcen KOCA
KLİTİK KAVRAMI VE TÜRKÇEDE KLİTİKLER-I
Concept of Clitic and Clitics in Turkish
299-315

 

ÇEVİRİLER / Translations

Liliya TUGUSHEVA (Çev. Ali ÇELİK)
TELAFFUZ EDİLEN KELİMENİN YAZILI BİÇİMİNİN ETKİSİ ÜZERİNE
(Orta Dönem Uygur Metinlerine Göre)
319-321

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Muhammed DORUK
CODEX CUMANICUS
ARGUNŞAH, Mustafa, GÜNER Galip (2015). Codex Cumanicus, İstanbul: Kesit Yayınları, 1079 s., ISBN: 9786059100595.
325-329

Ayşe KILIÇ
KİTÂB-I MUKADDİME-İ EBU’L-LEYSİ’S-SEMERKANDÎ
ÖZKAN Abdurrahman (2018). Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leysi’s-Semerkandî, Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler-Tıpkıbasım,
Palet Yayınları, Konya, 275 s. ISBN 978-605-2338-60-5

330-333

Yudum KIRMIZI
TOPLUMSAL DİLBİLİME GİRİŞ  (UYGULAMALI ÖRNEKLERİYLE)
SELEN, Nevin (1989), Toplumsal Dilbilime Girişi (Uygulamalı Örnekleriyle) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Yayınları, 76 s. ISBN: 975-06-0026-6
334-343

Saffet YILMAZ
DERBENDNAME
PELER, Gökçe Yükselen  (2017). Derbendname, İstanbul: Kesit Yayınları, 342 s., ISBN: 978-605-9408-46-2.
344-347

 

KAYBETTİKLERİMİZ / Necrology

Sinan GÜZEL
PROF. DR. VİTALİY İVANOVİÇ SERGEYEV’İ KAYBETTİK
351-352