DİL ARAŞTIRMALARI, Güz 2017 / Sayı 21

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Çetin PEKACAR
KIRGIZ ve ALTAY TÜRKÇELERİNDE emey KELİMESİ ÜZERİNE
On the Word emey in Kyrgyz and Altai Turkish
7-16

Ayşe İLKER
MANİSA AĞIZLARINDA KULLANILAN “ÖNGÜCÜ”, “SONUÇ” İLE YAPI BAKIMINDAN AYNI KELİME Mİ?
Does the Word “Öngücü” - which is used in Manisa Dialects-Have the Same Structure with  the Word  “Sonuç”
17-22

Feyzi ERSOY
KATMERLİ ZAMİR ÇEKİMİ ve ÇUVAŞÇA ÖRNEKLERİ ÜZERİNE
Multiple Inflection of Pronouns and Instances from Chuvash
23-34

Caner KERİMOĞLU
DİLİN KÖKENİ ARAYIŞLARI II: FOXP2 GENİ
The Search for the Origin of Language II: FOXP2 Gene
35-50

Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
İHTİMAL VE TAHMİN ANLAMI VEREN KİPLİK İFADELERİ VE NOGAY TÜRKÇESİ ÖRNEĞİ
Example of Modality Expresions and Nogay Turkish Giving the Meaning of Possibility and Prediction  
51-60

Habibe YAZICI ERSOY
CODE-SWITCHING AMONG LANGUAGES: THE INSTANCE OF BASHKIR LITERARY LANGUAGE
Diller Arası Kod Değiştirme: Başkurt Yazı Dili Örneği
61-77

Hacer TOKYÜREK
BUDİST UYGUR METİNLERİNDE ‘teŋri’ SÖZÜ
The t(e)ŋri Word in the Buddhist Uyghur Texts
79-89

Ferhat KARABULUT - Tuba ARI ÖZDEMİR
İSTEM VE İSTEM ANALİZİ: GAGAUZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Valence and an Analysis of Valence: A Comperative Analysis in Turkish and Gagauz
91-112

Gül Banu DUMAN - Oksana SOROKİNA
ÇUVAŞ TÜRKÇESİNDE GÖZ İLE KURULMUŞ DEYİMLER VE TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Idioms with Eye in Chuvash Turkish and Their Comparison with Turkey Turkish
113-128

Erkan SALAN
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE {+rA} YÖNELME DURUMU EKİ
The {+ rA } Dative Suffix in Old Anatolian Turkish
129-141

Ezgi DEMİREL
ORTA TÜRKÇE SÖZLÜKLERİNDE ZETASİZM / ROTASİZM
Zetacism / Rhotacism in Middle Turkish Dictionary
143-160

Neşe HARBALİOĞLU
TARİHÎ SEYRİ İLE GÜNEYDOĞU GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE mI4 ENKLİTİĞİ
The mI4 Enclitic in the Southeast Group Turkish Dialects with its Historical Process
161-177

Ali ILGIN
TOFA (KARAGAS) TÜRKÇESİNDE ZAMAN ADLARI ÜZERİNE
On the Nouns for Time Divisions in Tofa (Karagas) Turkish
179-187

İsmail SÖKMEN
KURAN’IN TÜRKÇE SÖZCÜK ÇEVİRİLERİNE KAYNAK METİN MERKEZLİ BİR ELEŞTİRİ DENEMESİ
A Source Text-Centered Criticism Essay on Interlinear Turkish Koran Translations
189-198

 

ÇEVİRİLER / Translations

Peter B. GOLDEN (Çev. Hülya UYSAL)
ORTAÇAĞ DOĞU SLAV DİLİNDE TÜRK DİLİ ÖYKÜNTÜLERİ 
201-210

D. M. TOKMAŞEV -  N. L. FEDOTOVA  (Çev. Cuma BOLAT)
TELEÜT DİLİNİN SOSYOLİNGUİSTİK ÖZELLİKLERİ HAKKINDA ALAN ARAŞTIRMASI 2013-2014
211-220

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Tuncer GÜLENSOY
BUĞRA TEZKİRESİ - I. TRANSKRİPSİYON II. DİL ÖZELLİKLERİ III. TERCÜME IV. DİZİN
Mehmet Turgut Berbercan (2012), Buğra Tezkiresi - I. Transkripsiyon II. Dil Özellikleri III. Tercüme IV. Dizin, Ankara: Hâkim yayınları, 109 s. ISBN: 6056229923
223-224

Yavuz KARTALLIOĞLU
XVII. YÜZYIL BATI RUMELİ TÜRKÇESİ
Prof. Dr. Gürer Gülsevin (2017), XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi (Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi Örneği), Ankara, 202 s., ISBN: 9789751633477
225-228

Sinan GÜZEL
ÇĬVAŞ HALĬH PULTARULĬHĨ: TAVRALĬH HALAPĨSEM
O. N. Terent’yeva, Pĩrremĩş Kĩneke- Çǐvaş Kĩneke İzdatels’stvi, Şupaşkar 2013, 494 s. ISBN: 978-5-7670-2117-8
O. N. Terent’yeva, İkkĩmĩş Kĩneke- Çǐvaş Kĩneke İzdatels’stvi, Şupaşkar 2017, 471 s. ISBN: 978-5-7670-2582-4
229-232

Hüseyin YILDIZ
ALTUN YARUK SEKİZİNCİ KİTAP
Engin Çetin (2017), Altun Yaruk. Sekizinci Kitap, Karahan Kitabevi, Adana, X+526 s.. ISBN: 9786059374590
233-235

Işılay IŞIKTAŞ SAVA
MIDDLE MONGOLIAN LOAN WORDS in VOLGA KIPCHAK LANGUAGE
Csȧki, Èva (2006), Turkologica 67, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 258s., ISBAN:3-447-05381-X
236-243

Zeynep ASLAN
ÇAĞDAŞ KAZAK TÜRKÇESİ SES-ŞEKİL-CÜMLE BİLGİSİ METİNLER
Nergis Biray, Ekrem Ayan, Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun (2015), Editör: Hızırbek Gayretullah, Çağdaş Kazak Türkçesi Ses-Şekil-Cümle Bilgisi-Metinler, Bilge Kültür Sanat Yayın Dağıtım, İstanbul, 268 s. ISBN: 978-605-9241-01-4
244-248

Orhan BALDANE
AZӘRBAYCAN DİLİNİN FUNKSİONAL QRAMMATİKASI: MORFOLOGİYAYA YENİ BAXIŞLAR VӘ LEKSEMATİKA – II. CİLT
Mehman Musayev; Qüdrǝt Cǝfǝrov (2014), Azǝrbaycan Dilinin Funksional Qrammatikası: Morfologiyaya Yeni Baxışlar vǝ Leksematika – II. Cilt, Bakü: Prestige, 326 s. ISBN: 978-9952-8258-3-1
249-252

Tuğba YILMAZ
MAHTUMKULU ESERLERİNİN DEYİMLER SÖZLÜĞÜ
Emrah Yılmaz (2016), Gazi Kitabevi Yayınları, 774 s., ISBN: 978-605344-446-6
253-257

Cuma BOLAT
TÜRKÇEDE ZAMAN VE GÖRÜNÜŞ SİSTEMİ
İbrahim Ahmet Aydemir (2010), Türkçede Zaman ve Görünüş  Sistemi, Grafiker Yayınları, Ankara, 118 s., 
ISBN: 978-975-6355-61-9
258-260

Zeynep GENÇER
MODERN JAPONCADA GEÇİŞLİLİK VE ÇATI KAVRAMINA GİRİŞ
Aydın Özbek (2016), Modern Japoncada Geçişlilik ve Çatı Kavramına Giriş, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul, 119 s. ISBN 978-605-9663-16-8
261-263