DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar 2017 / Sayı 20

 

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

 

MAKALELER / Articles

Ahmet B. ERCİLASUN
BİLİNMEYEN METİNLERİN ÇÖZÜLMESİ KONUSUNDA TEORİK BİR YAKLAŞIM VE ALTIN ELBİSELİ ADAM YAZITI İÇİN YENİ BİR OKUMA DENEMESİ
A Theoretical Approach for Deciphering Unknown Texts and A New Reading Proposal for “The Man with Golden Dress” Inscription
7-14

Mehman MUSAOĞLU
V. G. GUZEV’İN “TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN TEORİK GRAMERİ” ADLI KİTABI ve TÜRKÇENİN SONDAN EKLEMELİ YAPISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
On “Theoretical Grammar of Turkey Turkish” by V. G. Guzev and the Agglutinative Structure of Turkish
15-33

Habibe YAZICI ERSOY
TÜRKÇEDE SES DÜŞMESİ/HECE KAYNAŞMASI PROBLEMİ: BAŞKURT TÜRKÇESİ ÖRNEĞİ
Elision/Contraction Problem in Turkish: Bashkir Turkish Cases
35-48

Galip GÜNER
CODEX CUMANICUS’TA LATİNCE ve GREKÇE ALINTILAR
Latin and Greek Loanwords in Codex Cumanicus
49-56

Hakan ÖZDEMİR
“ZAMİR N’SİNİN KAYNAĞI OLARAK NAZAL ÜNLÜ” SÖYLEMİ
The Discourse of “The Nasal Vowel as The Origin of The Pronominal n”
57-67

Yeter TORUN ÖĞRETMEN
GÜNLÜK ASTROLOJİ YAZILARINDA ZAMAN VE KİPLİK ANLAMLAR
Tense and Modality Meanings in Daily Astrology Writings
69-81

Serkan ÇAKMAK
SARİKOLİ-TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİ VE SARİKOLİ DİLİNDEKİ KOPYALANMIŞ TÜRKÇE KODLAR
Sarikoli-Turkic Language Contacts and Copied Turkic Codes in Sarikoli Language
83-107

Uluhan ÖZALAN
TÜRK DİLİNDE OLMAK KAVRAM ALANI VE VARLIK İLE MAHİYETİN İFADESİ
The Conceptual Field of Being and Expression of Existence and Quiddity in Turkish Language
109-119

Hüseyin YILDIRIM
ÖZBEK TÜRKÇESİ AĞIZLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Evaluation on Uzbek Turkish Dialects
121-145

Nurdin USEEV
KÖL TİGİN KİŞİ ADI VE MANAS’IN AYKÖL EPİTETİ
Köl Tigin Person Name and Epithet of Manas Ayköl
147-156

Ümit HUNUTLU
ZARF TÜMLECİ - YÜKLEM İLİŞKİSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM
A Different Aproach to Relation Between Verb and Adverbial
157-166

Mustafa KARATAŞ
BİR GÖSTERGE TÜRÜ OLARAK TÜRK YANIŞLARI (MOTİFLER) 
The Motifs as a Type of Semiotics
167-185

Hüseyin YILDIZ
SOME NOTES ON THE ETYMOLOGY OF THE WORD  altai / altay
Altai/Altay Kelimesinin Etimolojisi Üzerine Notlar
187-201

Ebru KABAKÇI
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİR EDATLAŞMA ÖRNEĞİ OLARAK “adına”
A New Postposition in Modern Turkish: “adına” (on behalf of)
203-212

Mesut ÇETİNTAŞ
DİL FELSEFESİ AÇISINDAN DESTANLARDA “YABANCI” VE “DÜŞMAN” OLGUSU: YAKUT DESTANI ÜZERİNE BİR DENEME
In Terms of Language Philosophy, “Stranger” and “Enemy” Phenomenons in Epics: an Essay on The Epic of Yakut
213-230

 

ÇEVİRİLER / Translations

Gerard CLAUSON (Çev. Deniz KARADENİZ)
ḲAPḲAN ÜZERİNE BİR NOT
233-235

Vlodzimej ZAYONÇKOVSKİY (Çev. Bülent HÜNERLİ)
GAGAUZ ARAŞTIRMALARININ DURUMU VE ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ
237-243

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Tuncer GÜLENSOY
UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI -METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM
Ferruh Ağca (2016), Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı – Metin-Aktarma-Notlar-Dizin-Tıpkıbasım, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 317 s. ISBN 978-975-456-139-5
247-252

Mustafa ARGUNŞAH
OSMANLI KONUŞMA DİLİ
Yavuz Kartallıoğlu (2017), Osmanlı Konuşma Dili, Kesit Yayınları, İstanbul, 560 s. ISBN: 978-605-9408-30-1
253-264

Feyzi ERSOY
TÜRK KAĞANLIĞI VE TÜRK BENGÜ TAŞLARI
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun (2016), Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları,Dergâh Yayınları, İstanbul, 757 s. ISBN: 978-975-995-781-0
265-268

Habibe YAZICI ERSOY
EYLEM İŞLETİMİ
Kerime Üstünova (2016), Eylem İşletimi, İstanbul: Sentez Yayınları, 222 s., ISBN: 978-605-9922-54-8
269-270

Gülcan ÇOLAK
GÜNEY SİBİRYA ALTAY TÜRKÇESİ AĞIZLARI / KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ
Figen Güner Dilek  (2015), Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları / Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 548 s, ISBN: 978-975-16-3121-3
271-273

Musa SALAN
ET-TUHFETÜ’Z-ZEKİYYE Fİ’L-LUGATİ’T TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR TÜRKMEN YAYINI
Çarıýew, Guwanç (2005), Türkmen Diline Nepis Sowgat ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ, Aşgabad: Miras, 294 s.
274-278

Erkan KARAGÖZ
KUMANDI TÜRKLERİ DİL – KÜLTÜR
Figen Dilek Güner  (2016), Kumandı Türkleri / Dil – Kültür, Ankara: Kalem Kitap Yayınları, 154 s. ISBN: 978-605-66435-4-5
279-281

Ayşe ERDOĞAN
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KELİME TAHLİLLERİ
Feyzi Ersoy (2016), Türkiye Türkçesinde Kelime Tahlilleri, Gazi Kitabevi, Ankara, XV+364 s.,  ISBN: 978-605-344-457-2
282-284