DİL ARAŞTIRMALARI, Güz 2016 / Sayı 19

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Yakup KARASOY
-gAndA / -AnDA BİR ZARF-FİİL EKİ MİDİR?
Is -gAndA / -AnDA a Gerundium?
7-16

Ayşe İLKER
MANİSA AĞIZLARINDA  –DIk+ / -DUk+  SIFAT-FİİL EKİNİN İYELİK EKLİ KULLANIMLARINDA ÜNLÜ GENİŞLEMESİ
Vowel Opening in Adjective-Verb Affixes of –DIk+ / -DUk+ in Use with Possessive Affixes under Dialects
17-23

Rıdvan ÖZTÜRK
ATEBETÜ’L-HAKAYIK’TAKİ SATIR ALTI FARSÇA ÇEVİRİLER
Persian Translation under the below in the Atebetu’l-Hakayık
25-35

Kürşat YILDIRIM
TASPAR KAGAN VE “İLK TERCÜME FAALİYETLERİ” ÜZERİNE BAZI NOTLAR
Some Notes on Taspar Kagan and “First Translation Activities”
37-52

Yavuz KARTALLIOĞLU
OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARA BİÇİM-II: BATI KÖKENLİ KELİMELER
Intermediate Forms in Ottoman Turkish-II: Vocabularies with Western Origin
53-64

Talat DİNAR
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE AL- VE VER- FİİLLERİYLE KURULAN DEYİMLER ÖRNEĞİNDE SÖZ İÇİ KARŞITLIK
Enantiosemy at the Idioms Example Set Up with Al- and Ver- Verbs in Turkey Turkish
65-77

Hüseyin YILDIRIM
SIFAT-FİİL EKİ -dIk ~ İSİMDEN İSİM YAPMA EKİ +lIk veer- ~ bol- FİİL İLİŞKİLERİ
Association between the Noun Suffix +lIk and Participle Suffix -dIk with the Auxiliary Verbs  er-  and  bol-
79-100

Betül BÜLBÜL OĞUZ
JENERİK MARKALAR VE MARKA SÖZCÜKLER: YAPISALCI DİLBİLİM YÖNTEMİ İLE  BİR İNCELEME
Generic Brands and Brand Words: An Analysis from a Structural Linguistic Method
101-110

Seval DİRİK
ÇANAKKALE (SAZLI KÖYÜ/AYVACIK) AĞIZLARINDA BİR KİPLİK ŞEKLİ: “-mAk vā”
A Modality Form “-mAk vā” in the Dialects of Çanakkale District (Sazlı Village/Ayvacık)
111-123

Filiz Meltem ERDEM UÇAR
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE BOL- “OLMAK” FİİLİNİN ÇOK ANLAMLI YAPISI
The Polysemic Structure of the Verb Bol- “to be” in Chagatai Turkish
125-151

Emine ATMACA
VİLNİUS ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ’NDEKİ KARAİM TÜRKLERİ KOLEKSİYONU
Karaite Collection in the Central Library of Vilnius University
153-175

Nizami BAĞIROV
DӘDӘ QORQUD DASTANLARINDA SOMATIK FRAZEOLOGIZMLӘR
Somatic Idioms in the Epic Dede Gorgud
177-187

İsmail SÖKMEN
TONYUKUK YAZITINDAKİ bar mu ne İBARESİNİN ANLAMLANDIRMA VE AKTARIMI ÜZERİNE
On Meaning and Translation of the Phrase bar mu ne in Tonyukuk Inscription
189-198

Doğan ÇOLAK
SAHA (YAKUT) TÜRKLERİNİN SÖZVARLIĞINDA ZAMAN İLE İLGİLİ KELİMELER VE İFADE ÇEŞİTLERİ
Expressions and Words of Interest in Time in the Vocabulary of Sakha Turks
199-206

 

ÇEVİRİLER / Translations

Louis BAZİN (Çev. Ebru KABAKÇI)
KÜL TEGİN Mİ KÖL TEGİN Mİ?
209-214

Halina KOBECKAİTĖ (Çev. Emine ATMACA - Reshide ADZHUMEROVA)
LİTVANYA KARAİM TÜRKLERİNİN ETNİK KİMLİKLERİNİ KORUMA FAKTÖRLERİ
215-221

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Ahmet B. ERCİLASUN
OĞUZNAME (İNGİLTERE NÜSHALARI) – İNCELEME-METİN-SÖZLÜK-TIPKIBASIM
Prof. Dr. Necati Demir (2016) Oğuzname (İngiltere Nüshaları) – İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, H Yayınları, İstanbul, 302 s. ISBN: 978-605-4042-98-2
225-229

Sinan GÜZEL
TUPMALLİ YUMAHSEM
Y. V. Fedotova, Tupmalli Yumahsem, Çǐvaş Kĩneke İzdatels’stvi, Şupaşkar 2015, 446 s. ISBN 978-5-7670-2331-8 
Y. V. Fedotova, Tupmalli Yumahsem, Çǐvaş Kĩneke İzdatels’stvi, Şupaşkar 2016, 398 s. ISBN 978-5-7670-2446-9
230-233

Hüseyin YILDIZ
ESKİ UYGURCA DİN DIŞI METİNLERİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI
Ayazlı, Özlem (2016), Eski Uygurca Din Dışı Metinlerin Karşılaştırmalı Söz Varlığı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 572 s., ISBN: 978-975-16-3219-7
234-240

Işılay IŞIKTAŞ SAVA
DÜNYA DİLLERİ VE TÜRKÇE
Doğan, İsmail; Öztürk Abdulkadir (2016), Dünya Dilleri ve Türkçe, Gece Kitaplığı, 248s., ISBN: 978-605-180-482-8
241-246

Gülşah TUĞLACI
İRAN’DA TÜRKLER VE TÜRKÇE
Atsız Gökdağ, Bilgehan – Doğan, Talip (2016). İran’da Türkler ve Türkçe, Ankara: Akçağ Yayınları, 396 s., ISBN: 978-605-342-272-3
247-249