DİL ARAŞTIRMALARI, Güz 2014 / Sayı 15

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Hacer Tokyürek - Çetin Pekacar
Eski Türkçeden Günümüze Eksiz Ad Tamlaması Meselesi
9-38

Vladimir Tishin
On the Term dáguān ”團 of Chinese Sources on the Early Turkic History (in View of the One Hypothesis of İbrahim Kafesoğlu)
39-51

Hakan Aydemir
Tocharian-Turkic lexical correspondences, I
53-60

Sultan Tulu
Die Stellung der Mundart Langar im Chorasantürkischen
61-69

Kentaro Suganuma
Türkçedeki İkilemeli Deyimlerin Fonolojik Hiyerarşisi
70-93

Vügar Sultanzade
Zamir n’sinin Kaynağı Hakkında
95-104

Nuh Doğan
Çok İşlevlilik Açısından Türkçe Edatların Söz Dizimsel ve Anlam Bilimsel Yapısı
105-119

İsmail Sökmen
Kur’an’da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine
121-159

Hatice Parlak
Avustralya’da Türkçenin 10. Sınıf Düzeyinde Durumu ve Öğretimi
161-183

M. Selcen Çürük
Çoklu Olumsuzluk Kavramı ve Türkçedeki Çoklu Olumsuzluğa Yûnus Emre Dîvânı Örneğinde Bir Bakış
185-214

Bülent Hünerli
Eski Türkçeden Eski Oğuz Türkçesine “Tégme~Degme” Sözcüğünün Anlamları ve Kullanımları
215-235

Mihail Tarelka Çev. Emine Atmaca, Çev. Reshide Adzhumerov
Beyaz Rusya Milli Bilimler Akademisi Merkez Kütüphanesi Arşivinden Р98 Numaralı El Yazma (Tecvit) (Tarih ve Tür Belirleme Meselesi)
237-244

E. Schütz Çev. Musa Salan
Kıpçak Dillerindeki Ön Ses D- Üzerine Düşünceler
245-257

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Tuncer Gülensoy
“Dîvânu  Lugâti’t-Türk”ün Yeniden Doğumu
261-265

Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu
Ercilasun, Ahmet B.; Akkoyunlu Ziyat (2014), Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t-Türk Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, CXİX+534 (537-995) Dizin ISBN: 978-975-16-2837-4
266-273

Salim Küçük, Nuh Doğan
Hatice Eminoğlu, Türkçede Renkler Sözlüğü,  Gazi Kitabevi, Ankara, Ocak 2014, 620 s., ISBN 978-605-344-112-0
274-279

Dilek Ergönenç Akbaba
Kerim Demirci, Türkoloji İçin Dilbilim- Konular Kavramlar Teoriler, Anı Yayıncılık, Genişletilmiş  2. Baskı, Ankara 2014, 391 s., ISBN 978-605-5213-39-8
280-286

Gülşah Yılmaz
Karahan, Akartürk (2013), Dīvānu Luġati’t Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, Ankara, TDK Yayınları 657s., 
ISBN: 978-975-16-2577-9
287-292

Dilara Pınar Arıç
Doğan, Yrd. Doç. Dr. Levent, Türkmen Atasözleri (Türkmen Nakılları), Parafiks Yayınevi, İstanbul, Eylül 2014
293-297

Dilek Ergönenç Akbaba
Habibe Yazıcı Ersoy, Başkurt Türkçesinde Kip, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları; 1112, Ankara, 486 s. ISBN 978-975-16-2831-2
298-302