DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar 2013 / Sayı 12

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Ahmet Bican Ercilasun
The Place of Turkish among The World Languages
9-16

Ahmet Bican Ercilasun
Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
17-22

В.И. Рассадин
Следы огузского влияния в саянских тюркских языках
23-30

Erdem Uçar
On Taraftaki Bodhisattva’nın Buddha’ya Methiyesi: Altun Yaruk Sudur: X. Tegzinç, XXVII. Bölök [R–M 644/18–649/08]
31-57

Şaban Doğan
Eski Oğuz Türkçesinde (Eklenme Harici) Söz Sonu t > d ve ḳ > ġ Ötümlüleşmeleri
59-96

Erdal Şahin
Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Üleştirme Sayıları
97-116

Emine Atmaca
Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye Türkçesine Eşgösterenlilik  
117-138

Seçil Hirik
Olasılık Bildiren Kipliklerin Eski Uygur Türkçesi Metinlerindeki Görünümü
139-161

Işılay Işıktaş Sava
Kırım Tatar, Kazan Tatar ve Başkurt Türkçelerinde –DAn Eki ile Yapılan Pekiştirme
163-173

Nebahat Sülçevsi
Kosova Türk Ağızlarında Şimdiki ve Geniş Zaman Kipinin Yapılışı
175-190

Dilek Tüfekçi Can
Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım
191-213

Annemarie v. Gabain Çev. Hayriye Gül
Eski Türkçe Brahmi Metinlerinin Yazıcıları
215-220

Claus Schönig Çev. İsa Sarı
Modern Türk Dillerinin Eş Zamanlı Tasnifi ve Tarihsel Yönleri
221-257

Marcel Erdal Çev. Musa Salan
Oğuz Türkçesinde ve Batı İranî Dillerde Öndamaksıl Ekleşme Ünsüzü
259-272

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
“Prof. Dr. Leylâ Karahan Armağanı” Üzerine
275-276

Akartürk Karahan
“Altun Yaruk” İle İlgili Türkiye’deki Çalışmalara Bir Bakış
277-287

Erdem Uçar
Hakan AYDEMİR. Die alttürkische Xuanzang–Biographie IX. Nach der Handschrift von Paris, Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkript von Annemarie v. Gabain ediert, übersetzt und kommentiert. Band I–II. Xuanzangs Leben und Werk: Band 34. Veröffentlichungen der Societas Uralo–Altaica: Teil 10. Herausgegeben von Cornelius HASSELBLATT und Klaus RÖHRBORN. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden 2013. S. VII+494. 98,00 €. [ISBN: 978–3–447–06808–6].
288-290

Cihan Çakmak
Aydın, Erhan, Orhon Yazıtları (Köl Tigin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor), Kömen Yay., Konya 2012, 208 s., ISBN:978-975-6527-97-9
291-296

Melike Uçar
Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S.
297-301