DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2011 SAYI 8
Kapak / Cover
Künye / ID

İçindekiler / Contents

MAKALELER (9 ~ 216) / Articles (p. 9 ~ 216)

Ahmet Bican ERCİLASUN
"Kat" Kelimesinin Coğrafi ve Semantik Yolculuğu Üzerine
On The Geographic and Semantic Journey of Word "kat"
9 ~ 21

Tuncer GÜLENSOY
Anlamları Kötü Türk Kişi Adları
Turkish Person Names Which Have Negative Meaning
23 ~ 29

Mehman MUSAOĞLU
Kamal Abdulla Metninin Konseptual-Linqvistik Tehliline Giriş
Introduction to Lingual-Conceptual Analysis of Kamal Abdulla Books
31 ~ 49

Habibe YAZICI ERSOY
Başkurt Türkçesinde -sX ve -hAnA Kiplik İşaretleyicileri
-sX and -hAnA Modality Markers in Bashkir Turkish
51 ~ 76

Zeynep GENÇER
Tarihi Türk Lehçelerinde "ber-/bir-" YArdımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller ve Anlamları Üzerine
On Compound Verbs Founded with "ber-/bir-" Auxiliary Verbs in Historical Turkish Dialects and Their Meanings
77 ~ 91

Salim KÜÇÜK
Türkiye Türkçesinde Yazım Kılavuzlarında Nispet i'li Renk Adlarının Yazımı ve Kullanım Özellikleri
The Writing and the Usage Charecteristics of Colour Names with Suffix of Relation in Turkey Turkish Spelling Books (1928-2005)
93 ~ 114

Hüseyin YILDIZ
Türk Dilinde {-GAç} Ekinin Kaynakları - I
Resources of suffix {-GAç} in Turkish - I
115 ~ 140

Mehmet HAZAR
Türk Dilindeki Fiilden İsim Yapan -cAk Eki Hakkında
On The "-Cak" Nominalization Affix In Turkish Language
141 ~ 153

Orçun ÜNAL
Oğuzca Ayla "Öyle, o şekilde" Kelimesinin Kökeni Üzerine
On The Origin of The Word Ayla "thus, in this way" in Oghuz
155 ~ 169

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (171 ~ 201) / Reviews (p. 171 ~ 201)

Yavuz KARTALLIOĞLU
Prof. Dr. Mertol TULUM (2009),
Osmanlı Türkçesine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2009, xii+626 s.,
ISBN: 978-975-06-0665-6
161 ~ 168

Muna YÜCEOL ÖZÖZEN (2009),
de- Fiilinin Grameri, Karahan Kitabevi, Adana, 247 s., ISBN 978-975-6447-77-2
169 ~ 172

Hüseyin YILDIZ
KÜLTÜRAL, Zuhal (2008),
Galatât Sözlükleri,
Simurg Yayınları, İstanbul, XLIV+325 s., ISBN: 9786054055036 128 ~ 136

Ekrem Arıkoğlu
KARAAĞAÇ, Günay (2009),
Türkçenin Söz Dizimi
Kesit Yayınları, İstanbul, 209 s., ISBN: 978-605-4117-30-7 137 ~ 139