DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2010 SAYI 7
Kapak / Cover
Künye / ID

İçindekiler / Contents

MAKALELER (9 ~ 216) / Articles (p. 9 ~ 216)

Cengiz ALYILMAZ
2010 Yılı İtibariyle Höşöö Tsaidam Bölgesi ve Orhun Vadisi
Khoshoo Tsaídam Area and Orkhon Valley as of 2010
9 ~ 59

Hatice ŞİRİN USER
Bömbögör Yazıtı: Bir Türk Kunçuyunun Mezar Taşı
Inscription of Bombogor a Tobstone of a Turkish Princess
61 ~ 73

A. Mevhibe COŞAR
Trabzon Ağızlarında Bir Fiil Kullanımı
Usage of a Verb in Trabzon Dialects
75 ~ 85

Hatice PARLAK
Artgönderim Unsurlarından Gönderge Yinelenmesinin Kutadgu Bilig'deki Kahramanlar Açısından Değerlendirilmesi
Considerations Reference of Anaphora Repeat Evaluation in Terms Kutadgu Bilig Heroes
78 ~ 106

Semra ALYILMAZ
Türkiye Türkçesinde Bulunma Hâli Kategorisi
Locative Case Category In Turkey Turkish
107 ~ 123

Murat CERİTOĞLU
Dil Bilgisi Yöntemlerinden 'Yer Düzeni' ve Türkçede Yer Düzeni Yönteminin Kullanımı
'Place Order' and Method in 'Place Order' to Use Turkish
125 ~ 129

Einar HAUGEN
Dil Bilimsel Ödünçlemenin Analizi
The Analysis of Linguistic Borrowing
Çev. Caner KERİMOĞLU
131 ~ 157

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (161 ~ 181) / Reviews (p. 161 ~ 181)

Prof. Dr. Mertol TULUM (2009),
Osmanlı Türkçesine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2009, xii+626 s.,
ISBN: 978-975-06-0665-6
Yavuz KARTALLIOĞLU
161 ~ 168

Muna YÜCEOL ÖZÖZEN (2009),
de- Fiilinin Grameri, Karahan Kitabevi, Adana, 247 s., ISBN 978-975-6447-77-2
Habibe YAZICI ERSOY
169 ~ 172

Özlem Deniz YILMAZ,
2009, Türkiye Türkçesinde Eylemsi,
TDK Yay., Ankara, 202 s. ISBN 979-975-16-2203-7,
Simurg Yayınları, İstanbul, XLIV+325 s., ISBN: 9786054055036
İbrahim ATABEY
128 ~ 136

Prof. Dr. Osman F. SERTKAYA’nın
"Dîvânü Lügati't-Türk'te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? veya
Kâşgarlı Mahmud'un Dîvânü Lügati't-Türk'ünde Yabancı Dillerden Kelimeler"
Başlıklı Makalesi Üzerine
Ekrem ARIKOĞLU
137 ~ 139