DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2010 SAYI 6
Kapak / Cover
Künye / ID

İçindekiler / Contents

MAKALELER (9 ~ 216) / Articles (p. 9 ~ 216)

Leylâ KARAHAN
Tâhir Ken'ân'ın "Kavâid-i Lisân-ı Türkî" Adlı Eseri Üzerine
On Tâhir Ken'ân's "Kavâid-i Lisân-ı Türkî"
9 ~ 22

Mustafa ÖNER
Orhun Yazıtlarındaki içik- Üzerine
On the içik- in Orkhon Inscription
23 ~ 27

Feyzi ERSOY
Türkçe ve Moğolcaya Kelime Sonunda Açık Hece / Kapalı Hece Açısından Bir Bakış
A Glance at Turkish and Mongolian in Terms of Word-Final Open/Closed Syllable
29 ~ 45

Mustafa ARGUNŞAH
Harezm Dönemi Metinlerinde e/i Sorunu
In Harezm Period Texts e/i Problems
47 ~ 60

Hülya ARSLAN EROL
Kazak Türkçesinde İsim Çekim ve İşletme Eklerindeki Kalıplaşmalar
Inflexible Suffixes In Case Endings and Endings In Kazakh Turkish
61 ~ 86

Yavuz KARTALLIOĞLU
Çeviri Yazılı Metinlerde Türkçenin Ünsüzleri
The Consonants if Turkish in Trancription Texts
87 ~ 146

Serap KARAKILIÇ AKI - Fatma SOYTÜRK HAMZA - Gülhan TÜRK
Standart Türkiye Türkçesinin Ünlü ve Ünsüz Parça Sesbirimlerini Tespit Etmede Kullanılabilecek Kelime Çiftleri
Word Pairs Which can be used for Determining the Vowel and Consonant Segmental Phonemes of Standart Turkey Turkish
147 ~ 174

Rıdvan ÖZTÜRK
Afganistan Türkmencesi Metinlerinde –TI Geçmiş Zaman Eki
Past Tense Affix -tI In Afghanistan Turkoman Texts
175 ~ 180

Uluslararası Fonetik Alfabe-II
International Phonetic Alphabet (IPA) II Çev. Çetin PEKACAR - Figen GÜNER DİLEK
181 ~ 202

Talat TEKİN
{-Mati(N)} Gerundiumu Üzerine
On the Turkic Gerundial Suffix {-mAtI(n)} Çev. Ümit Özgür DEMİRCİ
203 ~ 210

Valentin İvanoviç RASSADİN
"Moğolların Gizli Tarihinde" Türkçe Unsurlar
Çev. Reshide ADZHUMEROVA - Emine ATMACA
211 ~ 216

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (219 ~ 208) / Reviews (p. 197 ~ 208)

Tavkul, Ufuk (2009),
Kafkasya'da Kültürel Etkileşim – Sosyo-lingoistik Bir Araştıma,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 144 s., ISBN: 978-975-16-2206-8
Hüseyin Yıldız
219 ~ 226

Şirin User, Hatice (2009),
Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları, Söz Varlığı İncelemesi,
Kömen Yayınları, Konya, 548 s., ISBN: 978-975-6527-37-5
Ekrem Arıkoğlu
227 ~ 228

Yavuzarslan Paşa (2009),
Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü,
Tiydem Yayıncılık, Ankara, VII+333 s., ISBN: 978-605-5881-23-8
Yavuz Kartallıoğlu
229 ~ 231

Öner, Mustafa (2009),
Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 358 s., ISBN: 978-975-16-2151-1
Yasin Şerifoğlu
232 ~ 233

Biray, Nergis (2009),
Türkiye'deki Afgan Kazakları Ağzı,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 500 s., ISBN: 978-975-16-2125-2
Cemile Kınacı
234 ~ 236

Adamovic, Milan (2009),
Floransalı Flippo Argenti'nin Notlarına Göre (1533) 16. Yüzyıl Türkçesi (Çev. Aziz Merhan),
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 271 s., ISBN: 978-975-16-2126-9
Ömer Yağmur
237 ~ 241

Abdulla, Kamal (2010),
Dilçiliye S?yah?t, Dilçi Olmayanlar Üçün Dilçilik,
Bakı, 200 s., ISBN: 978-9952-28-032-6
Aysun Demirez Güneri
242 ~ 245

Redhouse, James W. (2009),
Müntahabât-ı Lügât-ı Osmâniye (Haz. Prof. Dr. Recep Toparlı – Uzm. Betül Eyövge Yılmaz – Uzm. Yaşar Yılmaz),
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 726 s., ISBN: 978-975-16-2154-2
Erkan Karagöz
246 ~ 250