DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2009 SAYI 5
Kapak / Cover
Künye / ID

İçindekiler / Contents

MAKALELER (9 ~ 115) / Articles (p. 9 ~ 115)

Osman Fikri SERTKAYA
Dîvânü Lügati't-Türk'te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Veya Kâşgarlı Mahmud'un Dîvânü Lügati't-Türk'ünde Yabancı Dillerden Kelimeler
Each Word in The Diwanu'l-Lugat al-Turk is Turkish Origin? or Foreign Language Words in Mahmud al-Kashgari's Diwanu'l-Lugat al-Turk
9 ~ 38

Gürer GÜLSEVİN
Eski Anadolu Türkçesi Ağızlarında Uzun Ünlüler Üzerine
On the Long Vowels in Dialects of Old Anatolian Turkish
39 ~ 56

Rıdvan ÖZTÜRK
Diliçi Anlaşılırlığın Kullanılmasında Afganistan Türkmencesine Ait Bir Şiir Örneği
A Poem Example Belonging to Afghanistan Turkmen in Using Language Intelligibility
57 ~ 62

Feyruze H. GARİPOVA
İki Dillilik Şartlarında Rus Olmayan Şehirlilerin Hareket Tarzı
Language Behaviour of The Non-Russian Townspeople In Conditions Of Bilingualism
63 ~ 66

Uluslararası Fonetik Alfabe - II
International Phonetic Alphabet (IPA) - II
Çev. Çetin PEKACAR - Figen GÜNER DİLEK
67 ~ 86

Merritt Ruhlen
Genetik Sınıflandırmaya Genel Bir Bakış
Çev. Ekrem ARIKOĞLU
87 ~ 115

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (117 ~ 139) / Reviews (p. 117 ~ 139)

ASLAN DEMİR, Sema
Türkçede İsteme Kipliği: Semantik - Pragmatik Bir İnceleme
Grafiker Yayınları, Ankara 2008,200 s., ISBN: 978-975-6355-27-5

Gülcan ÇOLAK BOSTANCI
117 ~ 120

HENGİRMEN, Mehmet,
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 1. Atasözleri Sözlüğü, 606 s.; 2. Deyimler Sözlüğü,
Engin Yayınevi, Ankara 2007, 606 s.

Mehman Musaoğlu
121 ~ 127

KÜLTÜRAL, Zuhal,
Galatât Sözlükleri,
Simurg Yayınları, İstanbul (2008), XLIV+325 s., ISBN: 9786054055036

Hüseyin YILDIZ
128 ~ 136

KARAAĞAÇ, Günay,
Türkçenin Söz Dizimi
Kesit Yayınları, İstanbul (2009), 209 s., ISBN: 978-605-4117-30-7

Ekrem ARIKOĞLU
137 ~ 139