DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2009 SAYI 4
Kapak / Cover
Künye / ID

İçindekiler / Contents

MAKALELER (9 ~ 150) / Articles (p. 9 ~ 150)

Ahmet B. ERCİLASUN
Kazakçaya Ait İlk Fonetik İzler
First Phonetic Traces Belonging To Kazakh
9 ~ 15

Leyla KARAHAN
Türkçede Dini Anlamlı Bazı Kişi Adlarını Ekle Değiştirme Geleneği
The Tradition of Changing Some Names with Religious Meanings in Turkish by Using Suffixes
17 ~ 24

Kerime ÜSTÜNOVA - Meral AKKÖK
"Hiç"in Yer Aldığı Yapılar ve Yüklendiği Anlamsal İşlevler
The Structures Involving "Hiç" And Its Semantic Functions
25 ~ 35

Tülay ÇULHA
Karayca Bir İnceleme: Sekirme Yoraları
A Study in Karay Language : Sekirme Yoraları
37 ~ 55

Mustafa ÜSTÜNOVA
İş Yeri Adlarında Eksiltili ve Ters Yapıların Kullanımı
Usage of Elliptical and Inverted Structures in The Names of Workplaces
57 ~ 66

Şahru PİLTEN
Türkmen Türkçesinde Tamamen İzafi Zamanlar
The Purely Relative Tenses in Turkmen Turkish
67 ~ 86

Nihal ÇALIŞKAN
Metaforların İzinde Bir Yazarın Kavramlar Dünyasına Giriş : Cemil Meriç'in Bu Ülke'sinde Kitap Metaforları
Access to the Conceptual World of an Author : The Book Metaphors in Cemil Meriç's Bu Ülke
87 ~ 100

Seyfullah TÜRKMEN
Atasözü ve Deyimlerde Yaşayan Kişi Adları
Personal Names in Saying and Idioms
101 ~ 119

András Róna-Tas
Altay Halkı Üzengiyi Biliyor muydu?
Did the Proto Altaic People Know the Stirrup?
121 ~ 124

Yu. V. Sheka
Rekonstrüksiyon Prensipleri
Çev. Mehman MUSAOĞLU
125 ~ 134

Uluslararası Fonetik Alfabe - I
International Phonetic Alphabet - I
Çev. Çetin PEKACAR - Figen GÜNER DİLEK
135 ~ 150

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (153 ~ 191) / Reviews (p. 153 ~ 191)

Mine KILIÇ
Kahramanmaraş Merkez Ağzı,
Kahramanmaraş, 2008, 180 s., 994452884-6

Tuncer GÜLENSOY
153 ~ 156

Bilâl AKTAN,
Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi,
Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara , 2009, 188 s., ISBN: 978-605-5804-19-0

Yavuz KARTALLIOĞLU
157 ~ 164

Ceval KAYA
Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikâyesi, Giriş, Tıpkıbasım, Metin, Çeviri, Notlar ve Dizinler,
Türk Dil Kurumu Yayınları: 930, Ankara, 2008, ss. 216, ISBN: 978-975-16-2032-3

Ferruh AĞCA
165 ~ 170

Mehmet Vefa NALBANT,
Divanü Lugati't-Türk Grameri-I İsim,
Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2008, 293 s., ISBN: 978-605-5965-21-1

Akartürk KARAHAN
171 ~ 173

Etnik Tarihimize ve Dilimize Yeni Bakış Açısı:
G. Ş. KAZIMOV, Azerbaycan Dilinin Tarihi: En Eski Dönemlerden XIII. yüzyıla Kadar,
Bakı, 2003, 584 s., ISBN: 430-6020-2000-5-3

Cahid İSMAYİLOĞLU
174 ~ 179

Prof. Dr. Necati DEMİR, Arş. Gör. Özkan AYDOĞDU
Giresun İli ve Yöresi Ağızları,
Tarih-Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük (Editör: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK)
Giresun Valiliği Yayınları, Giresun 2009, 702 s., ISBN: 978-605-378-026-7

Bahadır GÜNEŞ
180 ~ 181

Erkin EMET,
Doğu Türkistan Uygur Ağızları
Türk Dil Kurumu Yayınları: 932, Ankara, 2008, 519 s., ISBN: 978-975-16-2043-9

Aysun DEMİREZ GÜNERİ
182 ~ 184

Doç. Dr. Erdoğan BOZ,
Türkiye Türkçesinde +{A} Durum Biçimbirimi
Gazi Kitabevi, Ankara, 2007, XI-140 s., 726 s., ISBN: 978-9944-65-51-8

Hakan AKCA
185 ~ 187

Timur KOCAOĞLU (In collaboraation with Mykolas Firkovicius (1924-2000)),
Karay, The Trakay Dialect,
Languages of the World/materials: 458, Lincom Europa, 2006, 242 p., ISBN: 3-89-586-490-0

Figen GÜNER DİLEK
188 ~ 191

KAYBETTİKLERİMİZ (194 ~ 205) / Obituary (p. 194 ~ 205)

Arpad Berta (1951-2008)
Nurettin DEMİR
194 ~ 205