DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2008 SAYI 3
Kapak / Cover
Künye / ID

İçindekiler / Contents

MAKALELER (9 ~ 143) / Articles (p. 9 ~ 143)

Ahmet B. ERCİLASUN
Oğuz Boy Adlarının Etimolojisi
The Etymology of Oghuz Tribe Names
9 ~ 25

Ferhat TAMİR
Ahmet Baytursınoğlu ve Arap Alfabesinin Islahı
Ahmet Baytursınoğlu Et La Réforme De L'alphabet Arabe
27 ~ 33

Seyfullah TÜRKMEN
Arap Harfli Yazının Türkçenin Söz Varlığında Bıraktığı İzler
Traces of the Arabic Scripture on the Turkish Vocabulary
35 ~ 40

Engin YILMAZ
Bir Dil Bilgisi Terimi / Kavramı Olan "Nitelik" ve "Özellik" Eş Anlamlı mıdır?
Are the Grammatical Terms 'Quality' and 'Property' Synonymous?
41 ~ 45

Zeliha YAZICI
Binnur GENÇ İLTER
Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli / Çok Dilli Çocukların Dil Kazanım Süreci
The Language Acquisition of Process Bilingual/Multilingual Pre-School Children
47 ~ 61

Joseph H. GREENBERG
Anlamlı Dil Unsurlarının Diziminde Görülen Bazı Evrensel Dil Bilgisi Kuralları
Çev. Uluhan ÖZALAN
63 ~ 86

Ayten ATAY
"Mankafa, Mahkurt" Kelimeleri ve "Añ Mañ" Şaşkınlık Sözü Üzerine
87 ~ 98

Gerhard DOERFER
İran'daki Türk Dilleri
Turkic Languages of Iran
Çev. Sultan TULU
99 ~ 110

Ayten HACIYEVA
Erken Türk Dili Dönemine Ait Aid Bezi Söz Yaradıcılığı Proseslerinin Psixolingvistik Tehlili
Psycho-linguistic Analysis of Some Word Creation Process Related to Proto-Turkic Period
111 ~ 125

Nicholas POPPE
Altay Dillerinde Çokluk Ekler
Plural Suffixes in the Altaic Languages
Çev. Caner KERİMOĞLU
127 ~ 143

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (147 ~ 176) / Reviews (p. 147 ~ 176)

Günay KARAAĞAÇ
Türkçe Verintiler Sözlüğü,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2008, LXXIII + 957 s., ISBN: 978-975-16-2021-7

Ahmet Bican ERCİLASUN
147 ~ 149

Türk Lehçeleri Grameri
Editör: Ahmet Bican ERCİLASUN
Akçağ Yayınları / 886, I. Baskı, Ankara 2007, 1340 s., ISBN: 978-975-338-885-6

Leyla KARAHAN
150 ~ 153

Altay Dilleri ve Doğu Filolojisi Toplusu Üzerine
(Altayskie yazıki i vostoçnaya filologiya, Moskva, "Vostoçnaya Literatura" RAN, 2005, 519 s.)

Mehman MUSAOĞLU
154 ~ 161

Prof. Dr. Recep TOPARLI, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
Mu'înü'l-Mürîd, İnceleme - Metin - Çeviri - Dizin - Tıpkıbasım
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2008, 332 s., ISBN: 978-975-16-2151-1

Çetin PEKACAR
162 ~ 164

İNAYET, Alimcan
Abdülhalûk Uygur ve Şiirleri
Türkiye'deki Afgan Kazakları Ağzı,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 500 s., ISBN: 978-975-16-2125-2

Rıdvan ÖZTÜRK
165 ~ 170

JOHANSON, Lars
Adamovic, Milan (2009),
Floransalı Flippo Argenti'nin Notlarına Göre (1533) 16. Yüzyıl Türkçesi (Çev. Aziz Merhan),
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 271 s., ISBN: 978-975-16-2126-9

Habibe YAZICI ERSOY
171 ~ 173

DANKOFF, Robert
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü
(katkılarla İngilizceden Çeviren: Semih TEZCAN),
Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 37, İstanbul, 2004, 336 sayfa, ISBN 975-7981-23-0

Yavuz KARTALLIOĞLU
174 ~ 176