ISSN 1307-7821 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç 2007 | Yayıncı Avrasya Yazarlar Birliği | http://www.dilarastirmalari.com/

. . Türkçe | English Site
DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2020 SAYI 27
İçindekiler / Contents

MAKALELER (5 ~ 246) / Articles (p. 5 ~ 246)

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Vahit TÜRK
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE FARSÇA ALINTI (KOPYALAMA) CÜMLE TİPLERİ ve BAZI ANAHTAR SÖZLER
Borrowed (Via Copy) Persian Sentence Types and Key Paroles in Chagatai Turkish
7-20

Nevzat ÖZKAN
SUCUK SÖZÜ ÜZERİNE
On the sucuk Word
21-29

Gülcan ÇOLAK
BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ BAĞIMLI SÖZLÜKBİRİMLER
Bound Morphemes in the Compound Verb Structures
31-45

Erdal ŞAHİN
TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE YALIN (SOYUT) DURUMDAKİ SÖZCÜK YA DA SÖZCÜK ÖBEKLERİNİN TÜMCEDE ZAMANI BELİRTMELERİ
Indication of Time by Words and Wordgroups at the Nominative Case in Historical and Contemporary Turkic Written Languages
47-64

Kerime ÜSTÜNOVA
DOĞA OLAYLARINI ANLATAN OLUŞ EYLEMLERİNİN CÜMLELERİNDE ÖGE EKLEME, ÖGE ÇIKARMA,
ÖGE DEĞİŞTİRME OLAYLARI               
Argument Adding, Argument Extracting, Argument Changing Events in the Sentences of the Process Verbs that Describe
the Nature Events

65-74

Ebru GÜVENEN
MANAS’TAN KAHRAMANLIK DESTANLARINA KIRGIZ TÜRKLERİNDE “SU”YA DAİR SÖZ VARLIĞI
From Manas to Heroism Epics Vocabulary About “Water” in Kyrgız Turks
75-100

Halide İMAMOVA
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE RET (İNKAR) ANLATAN CÜMLELERDE NEZAKETİN İFADESİ
Representation of the Category Of Politeness in the Affirmative Sentences in the Turkish Language
101-110

İsa Kerem BAYIRLI
NİCELEYİCİLERLE İLGİLİ BİR ANLAM GENELLEMESİ
A Semantic Generalization Over Determinersn
111-119

Kubilay FENER
OKU- FİİLİNİN “MEYDAN OKUMAK” ANLAMLI ARKAİK BİÇİMİ ÜZERİNE
An Archaic Meaning of the Verb Read -: Challenge
121-132

Ahmet ADIGÜZEL
TÜRKÇE İLK TE’LİF BÂH-NÂME’DE NESİR ÜSLUBU
The Literary Style in the First Original Turkish Bâh-Nâme
133-152

Ferhat KARABULUT
Elanur KAZANLAR ÜRKMEZ
KAZAK TÜRKÇESİNDE OLASILIK KİPLİĞİ İŞARETLEYİCİLERİ
Speculative Modality Markers in Kazakh
153-170

Semra BAYRAKTAR
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE VE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETLERİNDE KALIP SÖZLER           
Formulaic Expressions in Foreign Language Teaching and its Representation in Turkish Teaching Sets For Foreigners
171-197

Ketevan LORTKİPANİDZE
Çevr.: İlyas ÜSTÜNYER
KLASİK DÖNEM GÜRCÜCE EDEBİYAT ESERLERİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELER
Turkish Words in Georgian Literary Works of Clasical Period
199-209

Emrah YILMAZ
TÜRKMEN KÜLTÜRÜNDE AD VERME GELENEĞİ VE KİŞİ ADLARI
Naming Tradition and Person Names in Turkmen Culture
211-246

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Tuncer GÜLENSOY
KÖKENBİLGİSİ İLE İLGİLİ BİR KİTAP ÜZERİNE
Alp PAKSOY, KÖK. Kelimelerin Serüveni, İstanbul, (1.bas.) 2019; (2. bas.) 2020.Ötüken Yay., 126 s. [ Not:  20 sayfası siyah ve boş].
249-253

Saadet Sena KARAMAN
TÜRKÇEDE BİRLEŞİK EKLER
Esra Gül KESKİN, Türkçede Birleşik Ekler, Kesit Yayınları, İstanbul, 2020, 392 s., ISBN: 978-605-7898-22-7
254-256

Esra ÖZGEN
TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV SÖZDİZİMİ
ALAN N.,   AY Ö.,  ÇETİNKAYA B.,  DİNAR T.,  GÜLSEVİN S. (2020).  Türkiye Türkçesi 0IV Sözdizimi. Ankara: Gazi Kitabevi, 1. Baskı, 180 s., ISBN: 978-625-7045-97-1
257-259

Yasin KAYA
ÇAĞATAYCA MANZUM SÖZLÜK NİSÂB-I KUTBİYYE
TURAN, Fikret (2019), Çağatayca Manzum Sözlük Nisâb-ı Kutbiyye, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 187 s. ISBN: 978-975-17-4204-9
260-265

Tuncer GÜLENSOY
TÜRK DİL KURUMU’NDAN YENİ BİR SÖZLÜK
Şigi Hutuhu, Manghol un Niuça Tonça’an, (Yüan-Ch’ao Pi-shi), MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ, SÖZLÜK, (Erich Haenisch’ten çeviren: Mustafa S. KAÇALİN), Ankara 2020, 447 S., TDK yay.
266-270

Dil Araştırmaları Sayı 27 Kapak    DergiPark Akademik
 (Son Sayı | Last Issue)

DİL ARAŞTIRMALARI dergisi 2007 yılındaki ilk sayısıyla yayın hayatına başlamış olup kesintisiz olarak bugüne kadar yayın sürecini sürdürmüştür. DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ, SÜRELİ, ULUSLARARASI ve AÇIK ERİŞİMLİ bir dergi olup, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT), MLA, EBSCO ve ASOS Index tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla dilbilimi disiplinlerinin her alanından özgün ve çeviri çalışmaları dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmektedir.

Dil Araştırmaları dergisine yazı göndermek isteyenler DergiPark sistemini kullanmalı ve yazılarını göndermeden önce mutlaka yazım kurallarını incelemelidir.